Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 591 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 18/16.06.2017 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № 30-267-5/17.05.2017 г. от Борис Биринджиев-управител на „Боримес” ООД, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2017 г. с част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“ № 1, представляваща 1/4 ид. част от ПИ с идентификатор 63427.2.1375 по Кадастрална карта на гр. Русе, целия с площ от 418 кв.м., с прогнозен приход от продажба в размер на 72 821 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община Русе и „Боримес” ООД, ЕИК 117679083, чрез продажба на частта на Общината на „Боримес” ООД в ПИ с идентификатор 63427.2.1375 по Кадастрална карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“ № 1, представляваща 1/4 ид. част от поземления имот, целия с площ от 418 кв.м., предмет на АОС № 6858/21.12.2012 г., вписан под № 108, том 3, н.д. 489, вх. рег. № 1457/04.02.2013 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, срещу заплащане от търговското дружество на цена в размер на 72 821 лв., без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и да са за сметка на „Боримес” ООД.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)