Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 591 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1, т. 9 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД, със собствени средства в размер на 140 000 лева да извърши изграждане на нов покрит пазар за плодове и зеленчуци на пазар „Сан Стефано“ в кв. „Възраждане“, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)