Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 591 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.137, ал.1, т.3 и чл.146, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 и т.6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1.Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските търговски дружества „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, „Изкуство – Д.В.” ЕООД, „Паркстрой” ЕООД, „Общински пазари” ЕООД, „Обреден дом” ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, Диагностично консултативен център 2 – Русе”, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, „Център за кожно венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД – в ликвидация, „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД.
2.Определя дивидент:
2.1.Отчисления за Община Русе от печалбата след данъчно облагане по Годишния финансов отчет за финансовата 2012 г., както следва:

 
 
 
Дружества
Счетоводна печалба
Нетна печалба
Отчисления за Общината
хил.лв
хил.лв
%
хил.лв
1.
„Паркстрой” ЕООД
8
7
75
5,25
2.
„Обреден дом” ЕООД
50
45
75
33,75
2.
„Общински пазари” ЕООД
229
206
50
103
 
Общо:
287
258
 
142

2.2.Да бъдат освободени от внасяне на дивидент общинските търговски дружества – лечебни заведения, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната си програма за 2013 г.
2.3.Дивидентът се внася по сметка на Общината до 30.06.2013 г.
3.Избира проверители – дипломирани експерт-счетоводители за заверка на Годишните финансови отчети на общинските дружества за 2013 г., както следва:
3.1.Димитър Петров Йорданов – диплом №0123/27.10.1992 г. за „Паркстрой” ЕООД, „Общински пазари” ЕООД и „Обреден дом” ЕООД;
3.2.Дияна Георгиева Пенчева – диплом №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД;
3.3.Стефанка Тодорова Николова – диплом №041/22.01.2001г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Диагностично консултативен център 2 – Русе” ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)