Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 592 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 2 и 7 от Закон за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на помещение с площ 21,00 кв.м, разположено в северозападната част на трети етаж от монолитна триетажна сграда с административно предназначение, със застроена площ на цялата сграда от 356,00 кв.м, който трети етаж представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе 63427.2.1504.3.6, с предназначение – за културна и обществена дейност, намиращ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1504, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2А, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6550 от 06.10.2011 г., (вписан под №161, том 32, т. ДВР-12317, н.д. 6668, вх, рег. №12655/13.10.2011 г. по описа на Служба по вписванията – Русе), отдавано под наем като стоматологичен кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена 43,00 лв. (четиридесет и три лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)