Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 592 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-04-2/19.05.2021 г. и извлечение от Протокол №19/01.07.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Общината, представляващ ¼ ид.части от правото на собственост спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес град Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“, целият с площ от 1 288 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно Частично-застроителния и регулационен план  на град Русе, одобрен със Заповед №151/08.02.2000 г. на Кмета на Община Русе – УПИ VIII-186пп в кв. 599.2, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“, предмет на АЧОС №10192/17.06.2021 г., вписан под №119, том 19, н.д. 3944, ДВР 6918, вх.рег. №6980 от 23.06.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 53 360,00 лв.

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Емил Георгиев Калинов, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ ¼ ид.части от правото на собственост спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес град Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“, целият с площ от 1 288 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно Частично-застроителния и регулационен план  на град Русе, одобрен със Заповед №151/08.02.2000 г. на Кмета на Община Русе – УПИ VIII-186пп в кв. 599.2, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“, предмет на АЧОС №10192/17.06.2021 г., вписан под №119, том 19, н.д. 3944, ДВР 6918, вх.рег. №6980 от 23.06.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Емил Георгиев Калинов срещу заплащане на цена в размер на  53 360,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Емил Георгиев Калинов.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)