Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 592 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Одобрява промяна в проекта за Договор между Община Русе и „МОЛ Русе Инвест“ ООД за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, според която чл.2 придобива следния текст:
Чл.2. Срокове за довършване и въвеждане в експлоатация на обекта по чл.1.3. т.1:
1. Срокът в който ДРУЖЕСТВОТО се задължава да довърши и въведе в експлоатация обекта по чл.1.3. т.1. е 14 (четиринадесет) месеца от настъпване на по-ранното от двете събития, както следва:
а) сключването на договор за покупко-продажбата на паркоместата изградени от „Проект Русе” АД за осигуряване на частично или цялостно финансиране на обекта по чл.1.3. т.1. съгл. условията на чл. 4.1. от настоящия договор.
б) осигурено от ДРУЖЕСТВОТО мостово финансиране в случай на забавяне получаването на средствата по буква (а).
2.При получаване на средствата по ал.1 б.(а), след като вече е било осигурено мостово финансиране от ДРУЖЕСТВОТО, същите ще бъдат използвани приоритетно за погасяване на задължението по така полученото мостово финансиране.
3. В случай, че никое от двете събития, описани в чл. 2, т.1 не се осъществи, срокът за довършване и въвеждане в експлоатация на обекта по чл. 3.1, т.1 не може да бъде по-късно от 28.02.2015 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)