Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 592

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 592
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл. 156, ал.1 от АПК Общински съвет – Русе реши:

Оттегля изцяло оспореното от „ШАНС 99” ООД и „ГЕОКОМЕРС” ООД Решение № 510, прието с Протокол № 25/19.03.2009 г. на Общински съвет – Русе, поправена явна фактическа грешка с Протокол № 26/31.03.2009г.
Оттеглянето на Решение № 510, прието с Протокол № 25/19.03.2009 г. на Общински съвет – Русе, поправена явна фактическа грешка с Протокол № 26/31.03.2009г. да бъде доведено до знанието на Административен съд – Русе, 5-ти състав и да бъде представено по адм. дело № 131/2009г.
Упълномощава Искрен Маринов Илиев с ЕГН 8003245022, адрес: общ. Русе, гр. Русе, пл.”Свобода” 6, л.к. №148393956, издадена на 16.02.2001г. от МВР – Разград, с Диплома за висше юридическо образование серия РУ-2003 № 023689/18.03.2008г. и Удостоверение за правоспособност № 808/25.05.2008г. на Министерство на правосъдието, на длъжност „гл. специалист /правно осигуряване на ОбС – Русе/” да извърши действията посочени в т. 2 на настоящото решение.