Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 593 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема изменение в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №444, прието с протокол №19/23.02.2017 г., както следва:
1.1. премахва от списъка точка №21 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина-3“, бл. №9, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9, предмет на АЧОС №4172/11.03.2004 г.;
1.2. премахва от списъка точка №26 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, бл. „Ана Вентура“, вх. „Б“, ет. 2, ап. 4, предмет на АЧОС №191/11.09.1995 г.;
1.3. премахва от списъка точка №38 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, бл. „Родина“, вх. „А“, ет. 13, ап. 48, предмет на АЧОС №3428/23.08.2000 г.
2. Приема изменение и допълнение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №444, прието с протокол №19/23.02.2017 г., както следва:
2.1. създава нова точка №1590 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина-3“, бл. №9, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9, предмет на АЧОС №4172/11.03.2004 г.;
2.2. създава нова точка №1591 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, бл. „Ана Вентура“, вх. „Б“, ет. 2, ап. 4, предмет на АЧОС №191/11.09.1995 г.;
2.3. създава нова точка №1592 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, бл. „Родина“, вх. „А“, ет. 13, ап. 48, предмет на АЧОС №3428/23.08.2000 г.;
2.4. премахва от раздел А.Апартаменти точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, к-с „Мидия Енос“, бл. „Калофер“, вх. „Б“, ет. 8, ап. 5, предмет на АЧОС №3344/27.12.1999 г.;
2.5. премахва от раздел Б.Къщи точка №153 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шар планина“ №24, предмет на АЧОС №1514/20.08.1997 г.;
2.6. премахва от раздел Б.Къщи точка №39 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Доростол“ №132, предмет на АЧОС №1429/11.07.1997 г.;
2.7. премахва от раздел Б.Къщи точка №16 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №101, предмет на АЧОС №4311/24.11.2004 г.;
2.8. премахва от раздел Б.Къщи точка №17 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №103, предмет на АЧОС №4311/24.11.2004 г.;

3.Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №444, прието с протокол №19/23.02.2017 г., както следва:
3.1. създава нова точка №126 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, к-с „Мидия Енос“, бл. „Калофер“, вх. „Б“, ет. 8, ап. 5, предмет на АЧОС №3344/27.12.1999 г.;
3.2. създава нова точка №127 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шар планина“ №24, предмет на АЧОС №1514/20.08.1997 г.;
3.3. създава нова точка №128 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Доростол“ №132, предмет на АЧОС №1429/11.07.1997 г.;
3.4. създава нова точка №129 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №101, предмет на АЧОС №4311/24.11.2004 г.
3.5. създава нова точка №130 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №103, предмет на АЧОС №4311/24.11.2004 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)