Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 593 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, както следва:

 § 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след думата „съсобственост“ се поставя запетая и се допълва текстапри коeто идеалните части са прехвърлени на съсобственик и лицето не придобива реална част от съсобствения имот“;

§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 5  отпада текста  „интеграция на“;

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Текстът на ал. 1 се изменя така „Кметът на общината назначава комисия с компетентност по въпросите, посочени в чл. 6, ал. 4.“

2.  ал. 2 на чл. 6 придобива следната редакция: „ Комисията се състои от 13 члена, от които председател-ресорния зам.-кмет, трима от общинска администрация, двама от ОП “Управление на общински имоти” и седем общински съветници.“ 

3. В ал. 4 досегашната точка 5 става точка 7 и се създават нови т. 5 и 6, както следва:

„5. извършва класиране по чл. 33, ал. 4 и предлага кои жилища да преминат в списъка на общинските жилища, отредени за продажба;”

“6. дава становища доколко наемателите, подали заявления за закупуване отговарят на условията по чл. 35, ал. 1 от настоящата наредба и дава становище относно извършването на продажба на общинските жилища.“

§ 4. В чл. 12, ал. 1 се приема нова т. 2 с текст „за продажба“;

§ 5. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на ал. 1 придобива следната редакция:Общинският съвет по предложение на кмета на Община Русе определя:

1. общинските жилища за  продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред;

2. общинските жилища за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ;

3. общинските жилища, за продажба на граждани, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждавани по реда на глава III от ЗОС“

2. В ал. 2 точка 6 придобива следната редакция: „Къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.

3. Допълват се нови ал. 3, 4 и 5, както следва:

„(3) Ежегодно по предложение на кмета на общината, общинският съвет определя максимален брой жилища по ал. 1, т. 1 за продажба, но не повече от 3 % от общия брой на жилищата, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1, с изключение на къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Броят на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди не може да бъде по малък от 1400 жилища. Заявленията за закупуване се подават от желаещите в четиримесечен срок от приемане на решението на общинския съвет. Подадени след този срок заявления не се разглеждат.

(4) Броят на жилищата за продажба по ал. 3 не може да бъде повече от сто и десет процента от придобитите през календарната година жилища от Община Русе чрез наследяване или правна сделка. При учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, с уговорена клауза по чл. 37, ал. 2 от Закона за общинската собственост за реално заплащане цената на учреденото право на строеж чрез предоставяне в собственост на общината на жилищни имоти броят на имотите, които ще придобие общината, се отчитат за целите на настоящата алинея в годината на сключване на договора.

(5) В случаите, когато са постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 от наредбата определя кои жилища да преминат във списъка на общинските жилища, отредени за продажба, като класира жилищата в низходящ ред, съобразно следните критерии:

1. Срок на обитаване на общинското жилище от заявителя – 1 точка за всеки 5 завършени години  и

2.  Възраст на жилището – 1 точка за година и

3.  Вид на конструкцията – 3 точки за  панелно жилище, 1 т. за ЕПК и 2 т. за тухлено.“

§ 6. Приема се нов чл. 35, както следва:

„ Чл. 35. (1) Наемател/и  на общинско жилище може да го закупи/ят, ако отговаря/т на следните условия:

1. Да е наемател на общинско жилище на основание на настанителна заповед, не по-малко от 5 години. Това условие не е задължително за онези наематели настанени по административен ред, поради това че жилищата им са отнети на основание на влязло в сила решение по чл. 7 от ЗВСВОНИ (ДВ, бр. 15/1992 год.);

2. Да е отправил писмено искане за закупуване на това жилище до кмета на общината;

3. Да няма задължения към общинския бюджет и установени нарушения на договора за наем.

 (2) След извършване на класирането по чл. 33, ал. 4 и преценка дали наемателите отговарят на условията по ал. 1 или 2 комисията по чл. 6 от настоящата наредба дава становище на кмета на общината. Въз основа на това становище той прави предложение до общинския съвет за преминаване на жилищата в списъка на общинските жилища, отредени за продажба и за тяхната продажба.

(3)Предложението за решение по ал.3 се внася в общинския съвет от кмета на общината, с приложени актове за частна общинска собственост, данъчни и пазарни  оценки на имотите,   становища на комисията по чл. 6 от наредбата и комплектованите им заявления за продажба.

§ 7. Приема се нов чл. 36, както следва:

Чл. 36.(1)Общинският съвет се произнася с решение за прехвърляне на жилищата в списъка на общинските жилища, отредени за продажба и за извършване на продажбите.

(2) Продажните цени на жилищата се определят от Общинския съвет по пазарни оценки по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, но не по-ниски от актуалните им данъчни оценки.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет се издава  заповед на кмета на общината, в която се посочват видът, административният адрес на жилището, купувачът, цената, други дължими плащания, начинът и срокът на плащане.

(4) Купувачът заплаща в тримесечен срок от влизане в сила на Заповедта по предходната алинея, цената, и дължимите данъци и такси. Неплащането на цената и определните по заповедта дължими данъци и такси в 3-месечния срок, се счита за отказ от страна на лицето за закупуване на жилищния имот, и преписката се прекратява.

 (5) Когато преписката бъде прекратена, кметът прави предложение пред общинския съвет за връщане / преместване на общинското жилище от  списъка на общинските жилища, отредени за продажба в списъка за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

(6) Продажбата се счита за извършена след заплащането на цената, таксите и данъците, посочени в заповедта по ал. 3 от наредбата и сключването на договор за продажба на имота.“

§ 8. Приема се нов чл. 37, както следва:

„Чл. 37 (1) Договорът за продажба се вписва от купувача в Агенцията по вписвания.

(2) На основание на вписания Договор за продажба имотът се отписва от актовите книги за общинска собственост.“

§ 9. Приема се нов чл. 37а, както следва:

„Чл. 37а. Средствата, получени от продажбата на общински жилища се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от  80 % са за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 10. В чл. 27, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, съществуващият текст се запазва, като се добавя ново последно изречение както следва: „Комисията по общинска собственост не разглежда и не се произнася по заявленията за закупуване на жилища, собственост на Община Русе“.

§ 11. Настоящата Наредба за изменение и допълнение Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост е приета с Решение № 593 по Протокол № 25/13.09.2021 г. на Общински съвет – Русе и влиза в сила от момента на нейното приемане, с изключение на § 5, т. 3 в частта, с която се приема нова ал. 4 на чл. 33, която алинея влиза в сила от 1 октомври 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)