Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 593 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 59 и чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 2, т. 4, б. „г” от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Споразумението за сътрудничество между Община Русе и Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”, което е неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие Кметът на Община Русе да подпише Споразумението за сътрудничество, както и да договаря сам със себе си по реда на чл. 38 от ЗЗД.
3. Дава съгласие Община Русе да учреди ипотека върху следните недвижими имоти:
3.1. Имот, описан в АОС №5110. Незастроен ПИ №118/поземлен имот номер сто и осемнадесет/ по кадастралния план на град Русе, Община Русе, II-А етап /втори римско/ с площ от 164 000.00 /сто шестдесет и четири хиляди квадратни метра/, разположен на бул. „България“, местността „Орта Екенлик“, заключен между булеварда, УПИ I-552 /едно римско пет стотин петдесет и две арабско/, II-552 /две римско пет стотин петдесет и две арабско/, III-552 /три римско пет стотин петдесет и две арабско/, отреден терен „За техническа гара“, ж.п. линия и отреден терен за „Автобаза и складова база на ОПХС“.
3.2. Имот, описан в АОС №6833. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот с идентификатор 63427.3.506 /шестдесет и три хиляди четиристотин тридесет и седем точка три точка петстотин и шест/, в землището на град Русе, местност „Лагера“, с площ 11,681 дка /единадесет декара и шестстотин осемдесет и един квадратни метра/, стар номер №000047 по КВС /нула нула нула нула четиридесет и седем/, начин на трайно ползване – разсадник, четвърта категория при неполивни условия.
3.3. Имот, описан в АОС №4084. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №044037 с площ 190,304 дка.; III-та категория, находяща се в местността „Армуклията“ в землището на с. Просена. Начин на трайно ползване – полска култура.
3.4. Имот, описан в АОС №6041. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.96.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и шест точка едно/, със стар идентификатор 096001 /нула деветдесет и шест нула нула едно/, с площ 63,965 /шестдесет и три декара и деветстотин шестдесет и пет квадратни метра/ декара, начин на трайно ползване – нива, III /трета/ категория, в местност „Орта екенлик“, землището на град Русе, ЕКАТТЕ 63427, Община Русе, възстановен в нови реални граници.
3.5. Имот, описан в АОС №6856. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот с идентификатор 63427.3.648 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка шестстотин четиридесет и осем/, с площ 154,516 дка /сто петдесет и четири декара петстотин и шестнадесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория при неполивни условия в землището на град Русе, местност „Лагера“.
3.6. Имот, описан в АОС №4884. Поземлен имот /ПИ/ №444 /четиристотин четиридесет и четвърти/, кв. 178 /сто седемдесет и осми/ по регулационния план на град Ветово с площ 104 000 /сто и четири хиляди/ квадратни метра.

Кредиторът по кредита, който се обезпечава с ипотеката ще бъде избран след обществена поръчка с уникален номер 9015400, предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит за оборотни средства в размер на 270 000 евро за финансирането на проект „Дунавски институт за мрежи за развитие за промотиране на чуждестранните инвестиции и позитивна регионална идентичност и образ”, MIS ETC 198, финансиран по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” и параметри, както следва:
• Максимален размер на дълга – 270 000 евро (Двеста и седемдесет хиляди евро) за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект „Дунавски институт за мрежи за развитие за промотиране на чуждестранните инвестиции и позитивна регионална идентичност и образ”, MIS ETC 198, финансиран по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”;
• Валута на дълга – евро;
• Вид на дълга – Кредит за оборотни средства.
Начин на обезпечаване:
• Учредяване на ипотека върху недвижими имоти собственост на общини членове на АДО „Дунав”;
• Частична солидарна отговорност на „Бранд ПР” ЕООД в размер на 360 000 лева;
Условия на погасяване:
• Главница – след всяко възстановяване на средства от Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг без такси и неустойки с едномесечно предизвестие от страна на АДО „Дунав”, но не по-късно от срока за погасяване на кредита: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;
• Лихва – всеки месец, след месеца на усвояване на средствата;
• Максимален лихвен процент за редовен дълг – 8 % годишно;
• Лихвен процент за просрочена главница и неустойка за просрочена лихва – по предложение на участника;
• Комисионна за управление на кредит – 0,50% годишно върху размера на кредита;
• Срок за погасяване на кредита: 12 /Дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

Допълнителни условия:
• Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” ще премине на пълно банково обслужване при финансовата институция, определена за изпълнител.
Ипотеката се учредява за обезпечаване на кредит, по който длъжник е АДО „Дунав”, като разходите за учредяването на ипотеката са за сметка на АДО „Дунав”.

4. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договор за учредяване на ипотека върху гореописаните имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)