Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 594 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и ал. 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 39 и ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет-Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно значение, Общински съвет – Русе реши:
I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 01.12.2017 г. до 07.01.2018 г. включително, на преместваеми обекти, както следва:
1. За организиран Коледен базар в гр. Русе, зона „Б“ (площад „Свобода“) – 25 бр. павилиони – коледни къщички за търговска дейност, с номера от 1 до 25, всеки с размери 2,00/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 22.06.2017 г. и Разрешение за поставяне №74/22.06.2017 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена – 456,00 лв. (Четиристотин петдесет и шест лева) без включен ДДС за всеки обект, за целия период, посочен в т. I.
2. За организиран Коледен базар в гр. Русе, пред зала „Булстрад Арена“, бул. „Липник“ №1, ъгъла с булевард „Цар Освободител“, върху част от поземлен имот 63427.2.5546 – частна общинска собственост – 8 бр. павилиони – коледни къщички за търговска дейност, с номера от 1 до 8, всеки с размери 2,00/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 22.06.2017 г. и Разрешение за поставяне №73/22.06.2017 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена – 456,00 лв. (Четиристотин петдесет и шест лева) без включен ДДС за всеки обект, за целия период, посочен в т. I.
II. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 18.12.2017 г. до 21.12.2017 г. включително, на Сдружение „Дете и пространство”, Булстат 131333228 за павилион №26 в организиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 22.06.2017 г. и Разрешение за поставяне №74/22.06.2017 г. на Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)