Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 594 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажбата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 1874, в квартал 97 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, Община Русе, ЕКАТТЕ: 80460, с площ 898 кв.м., намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Шкодра“ №25, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ Х от кв. 97, улица, УПИ II от кв. 97. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6145/08.12.2009 г., вписан под №178, том 43, н. д. 9368, парт. №17 798, вх. рег. №77 от 17.12.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 9 900,00 лева (девет хиляди и деветстотин лева), без данъци и такси.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 1874, в квартал 97 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, Община Русе, ЕКАТТЕ: 80460, с площ 898 кв.м., намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Шкодра“ №25, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ Х от кв. 97, улица, УПИ II от кв. 97. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6145/08.12.2009 г., вписан под №178, том 43, н. д. 9368, парт. №17 798, вх. рег. №77 от 17.12.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 9 900,00 лева (девет хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.
30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)