Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 595 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.78а, ал. 1 ППЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
 
Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване – от „лозе“ в „нива“ на имоти, общинска собственост, находящи се в землището на с. Тетово, Община Русе, както следва:
 
Имот №
АЧОС №
Местност
НТП
Категория
Площ/дка
547095
7581/13.10.2015 г.
Дюз орман
лозе
III-та
1,839
548110
7582/13.10.2015 г.
Дюз орман
лозе
III-та
7,233
548111
7584/14.10.2015 г.
Дюз орман
лозе
III-та
1,401
548147
7585/14.10.2015 г.
Дюз орман
лозе
III-та
2,890
 
 
      
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)