Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 595 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

            Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 8, ал. 1 се изменя така: 

„Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници“.

§ 2. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)