Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 595 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.44, ал.4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Учредява безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец” – гр.Русе за част от имот – Градски хали, предмет на АОС № 6937/21.03.2013 г., представляваща сграда с идентификатор 63427.2.4082.3, състояща се от самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.1, самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.9, самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.13, самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.2, самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.3 и самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.4 с прилежащ към всичките сутерен, за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от една година, считано от 11.05.2013 г. За времето на действие на договора, СНЦ „Клуб Олимпиец” – Русе е длъжен да предоставя средства за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Русе в размер на 20 000 лв./месечно. Сумите от ползвателя СНЦ „Клуб Олимпиец” – Русе да бъдат под формата на парични вноски по банков път по сметките на спортните клубове.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)