Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 595

РЕШЕНИЕ № 595
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв  БС
1 1035 Папаз дере Петю Бижев Раднев 288,00 Община
2 1036 Папаз дере Димитър Йорданов Ганчев 219,00 Община
3 1037 Папаз дере Тодор Илиев Тотев 296,00 Община
4 1038 Папаз дере Гюра Павлов Драгоданов 256,00 Община
5 1039 Папаз дере Минчо Петров Петков 262,00 Община
6 1041 Папаз дере Йордан Петров Йорданов 222,00 Община
7 257 Сметище Георги Недков Георгиев 358,00 Община
8 179 Буйна Яна Марийка Дочева Стоянова 102,00 46
9 205 Буйна Яна Йордан Христов Русев 118,00 49
10 415 Буйна Яна Димитър Енчев Димитров 113,00 23
11 442 Над езерото Станчо Раднев Митев 280,00 Община
12 1770 Липака 5 Марийка Великова Христова 285,00 Община
13 250 Буйна Яна Боян Пеев Цанев 110,00 64
14 251 Буйна Яна Петко Бобев Петков 110,00 64
15 252 Буйна Яна Георги Йорданов Спиридонов 111,00 64
16 253 Буйна Яна Мария Миткова Михайлова 110,00 64
17 254 Буйна Яна Йордан Евтимов Марков 111,00 64
18 255 Буйна Яна Младен Митев Милчев 110,00 64
19 256 Буйна Яна Марийка Василева Филева 108,00 64
20 257 Буйна Яна Христо Стоянов Петков 104,00 64
21 259 Буйна Яна Гинка Петкова Денева 111,00 64
22 260 Буйна Яна Венко Русев Петров 105,00 64
23 261 Буйна Яна Станчо Иванов Станчев 107,00 64
24 77 Кантона Димитър Георгиев Димитров 226,00 724
25 79 Кантона Анка Маринова Колева 327,00 724
26 85 Кантона Димитринка Христова Георгиева 245,00 724
27 86 Кантона Велчо Георгиев Велчев 220,00 724
28 69 Кантона Николина Василева Иванова 177,00 725
29 70 Кантона Дона Василева Колева 301,00 725
30 71 Кантона Милка Иванова Петкова 295,00 725
31 72 Кантона Николай Стефанов Георгиев 288,00 725
32 73 Кантона Йорданка Кирова Банева 269,00 725
33 74 Кантона Симеон Христов Дончев 274,00 725
34 92 Кантона Христо Иванов Христов и Иван Христов Иванов 385,00 725
35 69 Кантона Николина Василева Иванова 131,00 726
36 37 Кантона Валери Георгиев Трифонов 210,00 Община
37 38 Кантона Велико Събев Събев 172,00 Община
38 40 Кантона Кирил Тодоров Николов 181,00 Община
39 41 Кантона Стефан Стоянов Маринов 197,00 Община
40 42 Кантона Петър Дончев Донев 208,00 Община
41 44 Кантона Димитър Велев Лазаров 231,00 Община
42 45 Кантона Георги Друмев Колев 189,00 Община
43 46 Кантона Радка Иванова Станева 177,00 Община
44 48 Кантона Димитър Цветанов Тачев 177,00 Община
45 49 Кантона Славка Димитрова Стоянова 247,00 Община
46 56 Кантона Минчо Генчев Минчев 201,00 Община
47 58 Кантона Илия Колев Георгиев 237,00 Община
48 59 Кантона Ивайло Симеонов Иванов 274,00 Община
49 60 Кантона Владимир Костадинов Владимиров 227,00 Община
50 61 Кантона Георги Костадинов Владимиров 216,00 Община
51 62 Кантона Неда Илиева Димитрова 220,00 Община
52 63 Кантона Иван Бенев Иванов 192,00 Община
53 64 Кантона Неделчо Банев Матев 192,00 Община
54 1 Кантона Георги Петков Попов 276,00 Община
55 2 Кантона Николай Симеонов Комитов 226,00 Община
56 3 Кантона Цветан Алексиев Милушев 200,00 Община
57 5 Кантона Иванка Михайлова Иванова 207,00 Община
58 6 Кантона Мария Николова Георгиева 193,00 Община
59 7 Кантона Георги Василев Райчев 220,00 Община
60 8 Кантона Милка Константинова Нечева 215,00 Община
61 10 Кантона Елена Василева Донева 256,00 Община
62 11 Кантона Йорданка Кръстева Денева 222,00 Община
63 12 Кантона Милка Михайлова Христова 232,00 Община
64 14 Кантона Тодора Димитрова Тодорова 268,00 Община
65 15 Кантона Иван Иванов Иванов 213,00 Община
66 16 Кантона Кера Цанева Йорданова 209,00 Община
67 17 Кантона Илия Господинов Илиев 204,00 Община
68 18 Кантона Тодор Кузманов Иванов 208,00 Община
69 20 Кантона Иванка Методиева Матева 225,00 Община
70 21 Кантона Ангел Петков Марков 192,00 Община
71 22 Кантона Стефан Лазаров Маджаров 215,00 Община
72 24 Кантона Калинка Трифонова Пеева 217,00 Община
73 25 Кантона Димитър Илиев Димитров 226,00 Община
74 27 Кантона Ангел Станчев Ангелов 217,00 Община
75 28 Кантона Русана Николаева Иванова 240,00 Община
76 29 Кантона Ганчо Василев Бонев 224,00 Община
77 30 Кантона Пена Тодорова Петкова 233,00 Община
78 32 Кантона Иван Петров Цанев 308,00 Община
ОЦЕНКИ НА ПОДОБРЕНИЯ
1 1100 Касева чешма Без досие 37,00 Община
2 1103 Касева чешма Анриета Михайлова Атанасова 137,21 Община
3 1105 Касева чешма Ганка Иванова Неделчева 346,19 Община
4 1107 Касева чешма Никола Рафаилов Николов 65,00 Община
5 1108 Касева чешма Любен Иванов Вушев 62,00 Община
6 1109 Касева чешма Стефан Михайлов Димов 137,15 Община
7 1449 Касева чешма Иван Тошков Танов 82,69 48