Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 596 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища, както следва:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Ал.2 се изменя така: „Наредбата не се прилага за пътищата изброени в чл.1, ал.2 от Закона за пътищата.“
§2. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Ал.1 се изменя така: „Кмета на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя в предвидените, в чл. 6, ал.1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, случаи.“
2. Aл.2 се изменя така: „Отказите по ал.1 се издават в предвидената в чл.6, ал.2 от Наредбата за специално ползване на пътищата форма“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)