Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 596 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал.4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6, ал.1 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ:
Застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009 год., представляващ УПИ І-90 – за общ.обсл.застрояване от кв. 887 в местност «Слатина», Индустриален парк Русе по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съставляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 221,00 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; заедно с изградените върху него сгради, както следва:
 Двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1 със застроена площ 259,00 кв. м. от които 16,50 кв. м. от североизточната част на сградата попада върху действащата улична регулация. Предназначение: Друг вид сграда за обитаване.
 Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 със застроена площ 132,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.
 Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 със застроена площ 490,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.
 Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 със застроена площ 130,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.
2. Потвърждава утвърдената с Решение №135/19.04.2012 на Общинския съвет тръжна документация при следните условия:
2.1.Начална тръжна цена – 988 520 лв без ДДС.
2.2.Стъпка на наддаване – 25 000 лв.
2.3.Депозит за участие в търга – 100 000 лв, който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода.Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на “ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т.20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час, съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)