Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 596

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 596
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 18 ЗОЗЗ, Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за делба на общински имот №000048 в с. Тетово, Община Русе, начин на трайно ползване – храсти на три самостоятелно обособени имоти, съгласно скица – предложение.
 2. Дава съгласие за промяна предназначението на общинска земеделска земя за ситуиране на Пречиствателни станции за отпадни води / ПСОВ/, във връзка с  изготвяне на ПУП и кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда”, за общински имот, представляващ 3,411 дка, който към настоящия момент е част от имот №000048 в с. Тетово, начин на трайно ползване – храсти, а след извършване на делбата ще има самостоятелен номер.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да направи искане до Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на описания в т. 2 на настоящото Решение имот, както и да инициира всички необходими процедури по реда на ЗОЗЗ.