Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 597 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 310, ал. 5  и чл. 311, ал. 2, т. 3 от ЗПУО и чл. 14, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 10, ал. 2, т. 2, б. „б“ и т. 3 от Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 87 от 09.10.2020 г.), Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие за закриване на ДГ „Ралица“ – гр. Русе, считано от 01.11.2021 г.

2. Записаните деца в ДГ „Ралица“ – гр. Русе бъдат пренасочени в ДГ „Чучулига“ – гр. Русе.

3. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“, чрез допълване на  следните адреси:

3.1.  гр. Русе, ул. „Доростол“ №135, бл. „Лом“, ет. 1;

3.2.  гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ № 58;

3.3. гр. Русе, ул. „Доростол“ № 147, ж.б.“Огоста“.

4. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява в ДГ „Чучулига“ – гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)