Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 597 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 71 и чл. 72, т.1 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическо възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Изважда от Списъка на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Решение №371 по Протокол №17/15.11.2012г. на Общински съвет Русе поземлен имот, описан в т. 3, а именно: „3. Тенис кортове, намиращи се в Парк на младежта с идентификатор 63427.1.59 с площ 10237.00 кв.м – АОС 1005/21.11.1996г.”.
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)