Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 598 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Русе реши:
І. Разходи – държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§1020 „Външни услуги“ -2 400лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Обект „Компютърна система“ 2 бр. +2 400лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: 0лв.
ІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – км. Николово
§1015 „Материали“ -1 600лв.
Всичко за дейност: -1 600лв.
Всичко за функция: -1 600лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1020 „Външни услуги“ – Км. Николово -500лв.
§1030 „Текущ ремонт“ 0лв.
ОП „Комунални дейности“ -34 900лв.
Община Русе +34 900лв., в т.ч.
– Кметство Долно Абланово – обща стойност 15 000лв. за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на с. Долно Абланово.
– Квартал Долапите – обща стойност 9 900лв. за възстановяване на асфалтовата настилка на спортна площадка в кв. Долапите и подхода към нея;
– Квартал ДЗС – обща стойност 10 000лв. за възстановяване на асфалтовата настилка на ул. „Хвойна“ в кв. ДЗС.
Всичко за дейност: -500лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ км. Николово -700лв.
Всичко за дейност: -700лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект Косачка“ 1бр. +2 800лв.
Всичко за дейност: +2 800лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – ОП „Спортни имоти“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +10 000лв.
Обект „Трансформатор 160кVA/20kV за открит монтаж“ 1бр. +10 000лв.
ОП „Спортни имоти“ +10 000лв.
Всичко за дейност: +10 000лв.
Всичко за функция: +10 000лв
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -16 945лв.
Всичко за дейност: -16 945лв.
Всичко за функция: -16 945лв.
Всичко разходи местни дейности: – 6 945лв.
ІІІ. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ +5 688лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала
с характер на възнаграждение“ +142лв.
§0551 „“Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +629лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +273лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ +159лв.
§1020 „Външни услуги“ +54лв.
Всичко за дейност: +6 945лв.
Всичко за функция: +6 945лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ – РИМ – Русе
§1020 „Външни услуги“ -3 888лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатична система“ 2бр. +3 888лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинан. с общински приходи +6 945лв.
Всичко разходи по бюджета 0лв.
ІV. Приема корекцията в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2017 година на §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ и на натуралните показатели, считано от: 01.09.2017г. , както следва:
било става разлика
Функция „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в детска градина“ –дофинансиране
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 0 5 688лв. +5 688лв.

Численост на персонала 0 2бр. +2бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)