Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 598 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 на същия член от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,  чл. 7, ал. 2  и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод  за захранване на новообразуван имот №502.1 по плана на новообразуваните имоти на местност „Шейтаница“, с. Басарбово, Община Русе и ПИ с идентификатори 63427.216.233, 63427.216.265, 63427.216.94, 63427.216.234, 63427.229.82, 63427.216.125, 63427.216.227, 63427.216.262, 63427.216.121 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, през ПИ 63427.216.32 и и 02796.101.487 – пасища, собственост Община Русе. Сервитутната ивица е с ширина по 0,70 м. (седемдесет сантиметра) от двете страни на водопровода и с дължина на водопровода през обслужващите имоти – 187,00 м. и сервитут – 0,261 дка

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)