Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 598

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 598
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, във връзка с § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗС/ДВ, бр. 33 от 1996 год./, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, чл. 31,ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 104 от 17.06.2009 г. на КОбС и искане от н-ци на Иван Минков Радев, Общинският съвет реши:

І. Одобрява оценката за продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗС/ДВ, бр. 33 от 1996 год./ и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС за УПИ ХХVІ-806, кв. 31 с площ от 778 по плана на град Мартен, Община Русе, предмет на АОС № 5575 от 19.11.2008 г. в размер на 4195,08 лева, без включени данъци и такси.
ІІ. Кметът на Община Русе да издаде заповед, в която да определи купувачите на имота, цената и другите плащания и сключи договор за продажба.