Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 599 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.39 ал.1 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г., както следва:
Чл. 39, ал.1, т.1
Отпада:
Дирекция „Култура и образование“
Биляна Атанасова Милева – Специалист- билети- по майчинство
Дирекция „Икономика и управление на собствеността“
Доринела Валентинова Николова – мл. експерт- билети- поради напускане
Функция „Образование“
ДГ „Здравец“
Лиляна Иванова Ангелова – Директор- билети- поради пенсиониране
ДГ „Синчец“
Цветанка Станева Ганчева – Директор- билети- поради пенсиониране
ОУ „Братя Миладинови“
Снежана Степанова Томова – Гл. счетоводител – билети- поради пенсиониране
Добавя се:
Дирекция „Култура и образование“
Фънда Неджмиева Мехмедова – Специалист- билети-новоназначена
Дирекция „Икономика и управление на собствеността“
Марина Кьося – мл. експерт- билети-новоназначена
Функция „Образование“
ДГ „Здравец“
Таня Венелинова Тодорова – Директор-билети-новоназначена
ДГ „Синчец“
Диана Йорданова Теодосиева – Директор- билети- новоназначена
ОУ „Братя Миладинови“
Юлияна Ивайлова Тодорова – Гл. счетоводител- билети- новоназначена
Чл. 39, ал.1, т.2
Функция „Здравеопазване“
Дирекция „Здравни и социални дейности“
1. Отпада:
2. 1. Росица Борисова Йорданова – мед. сестра –билети – гр. Русе – с. Семерджиево – гр. Русе
3. Добавя се:
4. 1. Маргарита Петрова Петракиева – мед. сестра – билети – гр. Русе – с. Семерджиево – гр. Русе – с. Семерджиево – гр. Русе- до ОУ и ДГ с. Семерджиево
5. 2. Гергана Руменова Кирякова – мед. сестра – билети – с. Тетово – гр. Русе – с. Тетово- до ОУ „Алеко Константинов“ гр. Русе
2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)