Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 599 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №19/01.07.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 3 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7126 – ул. „Хан Кубрат“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XV-54 в кв. 4 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 86,00 лева (осемдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 3 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7126 – ул. „Хан Кубрат“, село Николово, Община Русе, придаван към УПИ XV-54 в кв. 4 по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 3 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7126 – ул. „Хан Кубрат“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XV-54 в кв. 4 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, на Александър Петров Цветанов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 86,00 лева (осемдесет и шест лева) и дължимите данъци и такси.

           30% от постъпленията от продажбата на посочения придаваем терен да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)