Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 599

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 599
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.42, ал.2, буква “а” и чл.26, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, протокол № 98/28.10.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС05/13/21.05.2009г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на балкон със застр.площ 8,14 кв.м. към ап.”Г”, етаж І, вход „Б”, ж.б. „Бистрица” по ул.”Алеи Възраждане” № 40 в гр.Русе, на Йорданка Косева Христова, на стойност 2 070,00 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Йорданка Косева Христова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.