Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 6 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание    чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 33, ал. 1 и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя числения състав постоянните комисии, както следва:
Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 члена
Бюджет и финанси – 13 члена
Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 члена
Комисия по териториално устройство и строителство – 9 члена
Образование, наука и иновации – 13 члена
Здравеопазване и социална политика – 9 члена
Култура и религиозни въпроси – 9 члена
Екология – 11 члена
Младежта и спорта – 13 члена
Законност, обществен ред и сигурност  – 9 члена
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество –  11 члена

Комисия по етика – 9 члена

Комисия за работа с гражданското общество – 7 члена


2. Избира следния състава на Постоянните комисии и техните председатели, както следва:
 КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТУРИЗЪМ

 1. Пламен Цветков – Председател
 2. Галин Ганчев
 3. Йорданка Даневска
 4. Орлин Дяков
 5. Валери Иванов
 6. Александър Неделчев
 7. Диана Ласонина
 8. Асен Даскалов
 9. Станимир Станчев
 10. Мирослав Славчев
 11. Борислав Рачев

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 1. Йорданка Даневска – Председател
 2. Бедрос Пехливанян
 3. Алисе Муртезова
 4. Иван Кюркчиев
 5. Веселко Цветков
 6. Диана Ласонина
 7. Иван Костадинов Иванов
 8. Александър Неделчев
 9. Иво Пазарджиев
 10. Луиза Попова
 11. Станимир Станчев
 12. Митко Кунчев
 13. Веселин Велчев

КОМИСИЯ ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 1. Йовчо Смилов – Председател
 2. Иван Костадинов Иванов
 3. Милко Борисов
 4. Деница Иванова
 5. Кристиян Иванов
 6. Стоян Христов
 7. Светлозар Симеонов  
 8. Кънчо Йорданов
 9. Димитър Димитров
 10. Деян Недков
 11. Теодора Константинова
 12. Мирослав Славчев
 13. Дауд Ибрям

ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО 

 1.   Иван Петров Иванов –  Председател
 2. Светлозар Симеонов
 3. Стоян Христов
 4. Тодор Койнов
 5. Деница Иванова
 6. Валери Иванов
 7. Пламен Цветков
 8. Димитър Димитров
 9. Деян Недков


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИНОВАЦИИ

 1. Христо Белоев – Председател
 2. Галин Ганчев
 3. Елка Симеонова
 4. Михаил Илиев
 5. Косю Станев
 6. Йовчо Смилов
 7. Иво Пазарджиев
 8. Росица Георгиева
 9. Владо Владов
 10. Деян Недков
 11. Митко Кунчев
 12. Дилян Саманджиев
 13. Борислав Рачев

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 1. Теодора Константинова – Председател
 2. Алисе Муртезова
 3. Екатерина Иванова
 4. Кристиян Иванов
 5. Гергана Николова
 6. Веселко Цветков
 7. Милко Борисов
 8. Владо Владов
 9. Иван Григоров

КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ                                                                            

 1. Росица Георгиева – Председател
  1. Иван Кюркчиев
  1. Орлин Дяков  
  1.  Елка Симеонова
  1. Гергана Николова
  1. Биляна Кирова
  1. Косю Станев
  1. Траян Тотев
  1. Деана Тонева

ЕКОЛОГИЯ 

 1. Стоян Христов – Председател
 2. Евгени Игнатов
 3. Иван Петров Иванов
 4. Веселко Цветков
 5. Елисавета Досева
 6. Пламен Рашев
 7. Луиза Попова
 8. Станимир Станчев
 9. Деана Тонева
 10. Дауд Ибрям  
 11. Кънчо Йорданов

МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 1. Пламен Рашев – Председател
 2. Наталия Кръстева
 3. Евгени Игнатов
 4. Михаил Илиев
 5. Диана Ласонина
 6. Елисавета Досева
 7. Росица Георгиева
 8. Траян Тотев
 9. Иван Григоров
 10. Веселин Велчев
 11. Борислав Рачев
 12. Дилян Саманджиев
 13. Кънчо Йорданов

ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД  И СИГУРНОСТ

 1. Елеонора Николова – Председател
 2. Бедрос Пехливанян
 3. Наталия Кръстева
 4. Екатерина Иванова
 5. Христо Белоев
 6. Тодор Койнов
 7. Биляна Кирова
 8. Иво Пазарджиев
 9. Асен Даскалов

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 1. Наталия Кръстева – Председател
 2. Светлозар Симеонов
 3. Екатерина Иванова
 4. Пламен Рашев
 5. Тодор Койнов
 6. Асен Даскалов
 7. Димитър Димитров
 8. Елеонора Николова
 9. Деана Тонева
 10. Дауд Ибрям
 11. Дилян Саманджиев

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 1. Косю Станев – Председател
 2. Кристиян Иванов
 3. Орлин Дяков
 4. Елка Симеонова
 5. Йовчо Смилов
 6. Пламен Цветков
 7. Луиза Попова
 8. Елеонора Николова
 9. Митко Кунчев

КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 1. Биляна Кирова – Председател
 2. Александър Неделчев
 3. Деница Иванова
 4. Алисе Муртезова
 5. Галин Ганчев
 6. Иван Кюркчиев
 7. Траян Тотев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)