Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 6 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

На основание    чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 33, ал. 1 и чл. 39 и чл. 39а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

реши:

1. Определя числения състав постоянните комисии, както следва:
Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 члена
Бюджет и финанси – 11  члена
Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 члена
Комисия по териториално устройство и строителство – 11  члена
Комисия по образование, наука, иновации и дигитализация – 11  члена
Комисия по здравеопазване и социална политика – 9 члена
Комисия по култура и религиозни въпроси – 9 члена
Комисия по екология – 9 члена
Комисия по младежта и спорта –  11 члена
Комисия по законност, обществен ред и сигурност  – 11  члена
Комисия по Закона за противодействие на корупцията –  11 члена

Комисия по етика – 9 члена

Комисия за взаимодействие с гражданското общество – 7 члена


2. Избира следния състава на Постоянните комисии и техните председатели, както следва:
 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТУРИЗЪМ

 1. СТАНИМИР СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. АЙДОАН ДЖЕЛИЛ
 3. АСЕН ЛАСОНИН
 4. ГАЛИН ГРИГОРОВ
 5. ДЕЯН ГЕРАСИМОВ
 6. ДЕЯН НЕДКОВ
 7. ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
 8. ЙОРДАНКА ДАНЕВСКА
 9. НИКОЛАЙ ЧАНЕВ
 10. ПЛАМЕН РАШЕВ
 11. ХРИСТО ПОПОВ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 1. ВАЛЕРИ ИВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. БОРИСЛАВ РАЧЕВ
 3. ГАЛИН ГРИГОРОВ
 4. ИВАН ВЕЛИЧКОВ
 5. ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
 6. ЙОРДАНКА ДАНЕВСКА
 7. МИТКО КУНЧЕВ
 8. НОРА СТОЯНОВА
 9. СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ
 10. СТАНИМИР СТАНЧЕВ
 11. ХРИСТО ПОПОВ

КОМИСИЯ ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 1. ЕМИЛ ДЕНКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. БОРИСЛАВ  РАЧЕВ
 3. ВЕЛИЗАР ПАВЛОВ
 4. ВЕСЕЛИН ВЕЛЧЕВ
 5. ДЕНИЦА ИВАНОВА
 6. ИВАН ВЕЛИЧКОВ
 7. ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
 8. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
 9. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
 10. ЙОВЧО СМИЛОВ
 11. НИКОЛАЙ ЧАНЕВ
 12. СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ
 13. СТОЯН ХРИСТОВ

ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО 

 1. КАЛОЯН ТОНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ВАЛЕРИ ИВАНОВ
 3. ВЛАДО ВЛАДОВ
 4. ДЕЯН НЕДКОВ
 5. ДЕНИЦА ИВАНОВА
 6. ГАЛИЧКА НИКОЛОВА
 7. ЕЛИСАВЕТА ДОСЕВА
 8. ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
 9. МАРИЯН ДИМИТРОВ
 10. РЕНА СТЕФАНОВА
 11. СТОЯН ХРИСТОВ

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

 1. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. АЙДОАН ДЖЕЛИЛ
 3. ЕВГЕНИ ИГНАТОВ
 4. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
 5. КАЛИН ИВАНОВ
 6. МИЛЕН БОЕВ
 7. МИТКО КУНЧЕВ
 8. НОРА СТОЯНОВА
 9. ТАТЯНА НАХАБЕДЯН
 10. ХРИСТО БЕЛОЕВ
 11. ЯСЕН ЛАЗАРОВ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 1. АЛИСЕ МУРТЕЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ВЕСЕЛКО ЦВЕТКОВ
 3. ВЛАДО ВЛАДОВ
 4. МИЛЕН БОЕВ
 5. ОРЛИН ДЯКОВ
 6. ПЕТЯ КАШУКЕЕВА
 7. ПЛАМЕНКА АНГЕЛОВА
 8. РОСИЦА КРЪСТЕВА
 9. СЕМРА ДЖИНИЕВА

КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ                                                                            

 1. ОРЛИН ДЯКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ДЕЯН ГЕРАСИМОВ
 3. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
 4. НОРА СТОЯНОВА
 5. ПЛАМЕНКА АНГЕЛОВА
 6. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
 7. ТАТЯНА НАХАБЕДЯН
 8. ХРИСТО ПОПОВ
 9. ЯСЕН ЛАЗАРОВ

ЕКОЛОГИЯ 

 1. МАРИЯН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. БИЛЯНА ИВАНОВА
 3. БОГОМИЛ ТОДОРОВ
 4. ВЕСЕЛКО ЦВЕТКОВ
 5. ГАЛИЧКА НИКОЛОВА
 6. ДЕЯН ГЕРАСИМОВ
 7. ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
 8. КАЛИН ИВАНОВ
 9. РОСИЦА КРЪСТЕВА

МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 1. ПЛАМЕН РАШЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. АЙДОАН ДЖЕЛИЛ
 3. АНАТОЛИ СТАНЕВ
 4. АСЕН ЛАСОНИН
 5. ВЕЛИЗАР ПАВЛОВ
 6. ВЕСЕЛИН ВЕЛЧЕВ
 7. ЕВГЕНИ ИГНАТОВ
 8. ЕЛИСАВЕТА ДОСЕВА
 9. ЕМИЛ ДЕНКОВ
 10. ИВО ПАЗАРДЖИЕВ
 11. МИТКО КУНЧЕВ


ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД  И СИГУРНОСТ

 1. АНАТОЛИ СТАНЕВ – ПРЕДСЕДАЕЛ
 2. АЛИСЕ МУРТЕЗОВА
 3. БИЛЯНА ИВАНОВА
 4. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
 5. ИВО ПАЗАРДЖИЕВ
 6. ЙОВЧО СМИЛОВ
 7. КАЛОЯН ТОНЧЕВ
 8. МАРИЯН ДИМИТРОВ
 9. ПЕТЯ КАШУКЕЕВА
 10. РЕНА СТЕФАНОВА
 11. ХРИСТО БЕЛОЕВ

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 1. РЕНА СТЕФАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. АНАТОЛИ СТАНЕВ
 3. ВАЛЕРИ ИВАНОВ
 4. ВЕСЕЛКО ЦВЕТКОВ
 5. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
 6. ЕМИЛ ДЕНКОВ
 7. ИВО ПАЗАРДЖИЕВ
 8. ЙОРДАНКА ДАНЕВСКА
 9. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
 10. СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ
 11. СЕМРА ДЖИНИЕВА

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 1. БИЛЯНА ИВАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ВЛАДО ВЛАДОВ
 3. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
 4. КАЛИН ИВАНОВ
 5. МИЛЕН БОЕВ
 6. СТОЯН ХРИСТОВ
 7. ТАТЯНА НАХАБЕДЯН
 8. ХРИСТО БЕЛОЕВ
 9. ЯСЕН ЛАЗАРОВ

КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 1. ГАЛИЧКА НИКОЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. АСЕН ЛАСОНИН
 3. БОГОМИЛ ТОДОРОВ
 4. ИВАН ВЕЛИЧКОВ
 5. КАЛОЯН ТОНЧЕВ
 6. ПЛАМЕНКА АНГЕЛОВА
 7. РОСИЦА КРЪСТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)