Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 6

РЕШЕНИЕ № 6

Прието с Протокол № 2/19.12.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г., Общинският съвет

Коригира бюджета на община Русе за 2007 година по приходите и разходите, както следва:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 687 470 лв.
1. ПРИХОДИ
Взаимоотношения с ЦБ
§ 31 13 Целеви трансфери за капиталови разходи + 60 000 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 01 Получени трансфери + 599 480 лв.

Неданъчни приходи
§ 24 04 Приходи от продажба на услуги + 4 000 лв.
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 24 307 лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§ 37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 317 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 687 470 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 14 723 лв.
( Съгласно Приложение № 1)
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 7 601 лв.
– ЦДГ „Незабравка” 1 716 лв.
– ЦДГ „Звездица” 1 694 лв.
– ЦДГ „Щастливо детство” Птицекомб. 1 015 лв.
– ЦДГ „Минзухарче” Басарбово 295 лв.
– ЦДГ „Приказен свят” Николово 1 106 лв.
– ЦДГ „Роза” Ново село 873 лв.
– ЦДГ „Щастливо детство” Сандрово 600 лв.
– ЦДГ Тетово 302 лв.
§ 02 09 Др.плащания и възнаграждения + 120 лв.
– ЦДГ” Щастливо детство” Птицекомбинат 120 лв.
Всичко за дейност +22 444 лв.

Дейност 312 – Специални детски градини
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 555 лв.
СДГ „Зора” ( Съгласно Приложение № 1)

Дейност 318 – Предучилищна полудневна подготовка 6 г.деца
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 1 151 лв.
ОУ „Ангел Кънчев” ( Съгласно Приложение № 1)
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 599 лв.
– ОУ „Тома Кърджиев” 378 лв.
– ОУ „Братя Миладинови” 71 лв.
– НУ Хотанца 150 лв.
Всичко за дейност + 1 750 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 5 665 лв.
( Съгласно Приложение № 1 )
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 8 589 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 4 970 лв.
§ 10 15 “Материали – 40 148 лв.
– ОУ „Иван Вазов” – 4 200 лв.
– ОУ „Л.Каравелов” – 6 180 лв.
– ОУ „Бр.Миладинови” – 2 300 лв.
– ОУ Семерджиево – 2 100 лв.
– ОУ Тетово – 5 500 лв.
– СОУ „Хр.Ботев” – 4 178 лв.
– СОУ „К.К.Философ” – 6 800 лв.
– СОУ „В.Левски” – 1 900 лв.
– СОУ „Фр.Шилер” – 2 750 лв.
– МГ „Баба Тонка” – 4 240 лв.
§ 10 20 „Външни услуги” – 2 070 лв.
– ОУ „Иван Вазов” – 3 000 лв.
– ОУ Семерджиево + 930 лв.
СОУ „Фридрих Шилер”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 10 000 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения –  390 лв.
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 3 500 лв.
§ 10 15 Материали + 13 890 лв.
СОУ „Христо Ботев”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 3 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 3 000 лв.
АГ „Гео Милев”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 2 000 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения – 2 000 лв.
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 4 000 лв.
§ 10 15 Материали + 3 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 5 000 лв.

ОУ Средна кула
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 100 лв.
§ 02 09 Др.плащания и възнаграждения – 523 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 14 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя – 63 лв.
ОУ „Ангел Кънчев”
§10 13 Постелен инвентар и облекло + 1 320 лв.
§10 15 Материали + 1 200 лв.
§10 16 Вода, горива, ел.енергия + 700 лв.
§10 20 Външни услуги + 1 400 лв.
СОУ „Възраждане”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 4 577 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения – 651 лв.
§ 10 14 Учебни и научноизсл.разходи + 651 лв.
§ 10 15 Материали + 3 577 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 1 000 лв.
ОУ „Любен Каравелов”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 3 039 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения – 414 лв.
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 47 лв.
§ 10 15 Материали + 3 500 лв.
МГ „Баба Тонка”
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 3 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 3 000 лв.
СОУ „Йордан Йовков”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 8 000 лв.
§10 20 Външни услуги + 5 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 3 000 лв.
СОУ „Васил Левски”
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 2 000 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 1 000 лв.
§ 10 15 Материали + 2 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 1 000 лв.
ОУ „П.Кр.Яворов”
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 500 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя – 200 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 700 лв.

Всичко за дейност – 57 522 лв.

Дейност 324 – Спортни училища ( Съгласно Приложение № 1)
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 5 957 лв.

Дейност 332 – Общежития ( Съгласно Приложение № 1)
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 1 965 лв.
Общежитие – 2 354 лв.
– Спортно училище + 389 лв.

Дейност 337 Извънучилищни дейности
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 2 453 лв.
МУЦТПО ( Съгласно Приложение № 1)
Всичко за ФУНКЦИЯ – 43 148 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 537 Домове за отглеждане и възпитание
на деца от 1 до 13 клас
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 2 390 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 110 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 2 500 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.
Всичко текущ бюджет – държавни дейности – 43 148 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Дофинансиране
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 282 „ОМП,поддърж.на запаси и мощности”
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 36 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 425 Диспансери за психични заболявания
§ 43 02 Субсидии за осъществяване на болнична помощ + 76 000 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739 Регионален исторически музей
§ 10 15 “Материали” + 6 990 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 4 000 лв.
§ 10 20 „Външни услуги” + 13 000 лв.
§ 10 51 Командировки в страната + 3 000 лв
§ 10 52 Командировки в чужбина + 1 000 лв.
Всичко за дейност: + 27 990 лв.

Всичко текущ бюджет– Дофинансиране + 67 990 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 11 Храна + 8 500 лв.
ЦДГ „Пролет” 3 000 лв.
ЦДГ „Слънце” 5 000 лв.
ЦДГ „Щастливо детство” Птицекомб 500 лв.
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло + 1 000 лв.
ЦДГ „Пинокио” 1 000 лв.
§ 10 15 Материали + 4 300 лв.
ЦДГ „Пинокио” 1 500 лв.
ЦДГ „Слънце” 2 500 лв.
ЦДГ „Щастливо детство” Птицекомб. 300 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 68 900 лв.
ЦДГ „Пинокио” 8 300 лв.
ЦДГ „Детелина” 25 000 лв.
ЦДГ „Пролет” 5 000 лв.
ЦДГ Семерджиев о 6 000 лв.
ОДЗ „ Снежанка” 17 000 лв.
ЦДГ „Щастливо детство” Птицекомб. 500 лв.
ЦДГ „ Иглика” 3 900 лв.
ЦДГ Сандрово” 600 лв.
ЦДГ „Радост” 1 500 лв.
ЦДГ Червена вода 1 100 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 7 950 лв.
ЦДГ „Пинокио” 2 400 лв.
ОДЗ Средна кула 2 000 лв.
ЦДГ „Слънце” 2 000 лв.
ЦДГ Семерджиево 1 200 лв.
ЦДГ „Щастливо детство” Птицекомб 100 лв.
ЦДГ Червена вода 250 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 1 000 лв.
ЦДГ „Пинокио” 1 000 лв.
Всичко за дейност: + 91 650 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ + 91 650 лв.

ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 “Др.дейности по благоустрояването”
§ 10 20 Външни услуги – 339 450 лв.

Дейност 622 Озеленяване км.Мартен
§ 10 15 Материали – 900 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ – 340 350 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги „
Дейност 898 Други дейности по икономиката
ОП „Индустриален парк” – 21 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 5 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт – 16 000 лв.
ОП „Доходно здание” – 4 300 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 4 300 лв.
Общински детски център за култура и изкуство + 5 800 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 4 800 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 1 000 лв.
ОП „Пътно поддържане и сигнализация” + 166 000 лв.
§ 10 15 Материали + 105 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 27 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 30 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 4 000 лв.

Всичко за дейност: + 146 500 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ + 146 500 лв.
Всичко текущ бюджет местни дейности + дофинансиране – 34 210 лв.
Всичко текущ бюджет – 77 358 лв.

 

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: Автомобили – 2 бр. СЗ „КООРС” + 36 000 лв.
ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект „Строителство на пристройка за кухня и котелно
отделение – ЦДГ „Ч.шапчица” – 22 880 лв.

Дейност 322 Общообразовтелни училища
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер. + 13 080 лв.
Обект: „Лаптоп ОУ „Иван Вазов” – 1 бр. + 1 900 лв.
Обект: „Лаптоп ОУ Тетово – 1 бр. + 1 500 лв.
Обект: „Лаптоп СОУ „К.К.Философ” – 1 бр. + 2 000 лв.
Обект:Компютърна система ОУ „ Л.Каравелов „ – 7 бр. + 6 180 лв.
Обект:Компютърна система СОУ „Фр.Шилер” – 1 бр. + 1 500 лв.

§ 52 03 “Придобиване на друго оборудване” + 30 068 лв.
ОУ „Иван Вазов”
Обект:Радиоуредба” – 1 бр. + 3 000 лв.
Обект:Видеокамера” – 1 бр. + 800 лв.
Обект:”Мултимедиен проектор” – 1 бр. + 1 500 лв.
ОУ „Бр.Миладинови”
Обект: „Музикална уредба” – 1 бр. + 1 000 лв.
Обект: „Видеокамера” – 1 бр. + 1 300 лв.
ОУ Семерджиево
Обект: „Видеокамера” – 1 бр. + 900 лв.
Обект: „Уредба за озвучаване” – 1 бр. + 1 200 лв.
ОУ Тетово
Обект: „Видеокамера” – 1 бр. + 1 000 лв.
Обект: „Уредба за озвучаване” – 1 бр. + 1 500 лв.
Обект:”Мултимедиен проектор” – 1 бр. + 1 500 лв.
СОУ „Хр.Ботев”
Обект: „Уредба за озвучаване” – 1 бр. + 1 478 лв.
Обект: „Пиано” – 1 бр. + 1 500 лв.
Обект: „Фитнес уред” – 1 бр. + 1 200 лв.
СОУ „К.К.Философ”
Обект:Видеокамера” – 1 бр. + 800 лв.
Обект: „Плазмен телевизор” – 1 бр. + 4 000 лв.
СОУ „В.Левски”
Обект: „Усилвателна уредба” – 1 бр. + 1 900 лв.
СОУ „Фр.Шилер”
Обект: „Мишпулт” – 1 бр. + 1 250 лв.
МГ „Баба Тонка”
Обект: „Осветителна техника” + 2 000 лв.
Обект: „Стъпало” – 1 бр. + 1 260 лв.
Обект: Микспулт с ефект процесор” – 1 бр. + 980 лв.

ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”
Дейност 622 Озеленяване
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект: „Храсторез км.Мартен „ – 1бр. + 900 лв.
Дейност 621 Опазване на околната среда
Обект „Ветеринарна пушка за дистанционно упояване на
животни на дистанция до 60 метра” + 4 000 лв.
§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект „„Основен ремонт и оформяне на площадно
пространство пред Градски хали ” + 60 000 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект „Персонални компютри – 16 бр. Исторически музей „ + 24 000 лв.
Обект „Сървър – 1 бр. Исторически музей „ + 4 000 лв.
Обект „Персонални компютри – 26 бр. Регионална библиотека” + 35 850 лв.

§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект „ Оборудване Исторически музей” + 18 880 лв.
Обект „Дегитална камера – 1 бр. Исторически музей” + 2 000 лв.
Обект „Дегитален фотоапарат – 1 бр. Исторически музей” + 6 759 лв.
Обект „Мултимедиен проектор и екран – 1 бр. Ист. музей „ + 3 000 лв.
Обект „Копирна машина – 1 бр. Регионална библиотека” + 3 000 лв.

§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект „Програмен продукт – софтуер Регионална библиотека” + 7 650 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги „
Дейност 898 Други дейности по икономиката
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
Обект „Компютри – 3 бр. ОП „Доходно здание” + 4 300 лв.

§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изграждане 4 бр.пилони ОП „Индустриален парк” + 5 000 лв.
Обект: „Изграждане архитектурен ансамбъл в централно
пространство Индустриален парк” + 16 000 лв.
Обект „Индустриален парк – проектиране и изграждане
инфраструктура” + 513 221 лв.

Всичко увеличение на капиталовия бюджет + 764 828 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 687 470 лв.

 

ІІ. На основание чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г. ПРЕДЛАГА на Министерство на финансите да УТВЪРДИ компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007 година с източник целева субсидия от ЦБ, както следва:
/ лева /

Параграф, функция , обект

Било

Става

Разлика

 

§51 00 Основен ремонт
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Обект „ Вътрешно преустройство общинска сграда ул.”Котовск”
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Обект „Основен ремонт и оформяне на площадно пространство пред Градски хали ”

§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Обект: „Благоустрояване около блок „Кирил и Методий” и блок „Комсомолец”.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Обект „ Строителство улица „Стрешер планина”

 

 

 

0

 

120 000
180 000

 

 

 

0

 

200 000

 

 

 

160 000

 

180 000
120 000

 

 

 

60 000

 

40 000

 

 

 

+ 160 000

 

+ 60 000
– 60 000

 

 

 

+ 60 000

 

– 160 000

Всичко

1 286 500

1 346 500

+ 60 000