Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 60 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т. 7 и 8 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, както и с чл. 4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе-град на свободния дух“, общинския съвет реши:
 
 
1. Приема изменение на бюджета на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г., съгласно Приложение №1
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
Приложение1 

Проект за актуализация на бюджет на Общинска фондация

„Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.

Приходи

Разходи

 

 

Първонач. заложени

Актуализирани стойности към 17.09.2015г.

Актуализирани стойности към 30.11.2015 г.

1. Преходен остатък от целеви дарения през 2014 г.

15 562 лв.

1. Човешки ресурси

32 277 лв.

29 237 лв.

29 237 лв.

2. Целева субсидия от бюджета на Община Русе за 2015 г.

100 000 лв.

2. Външни услуги

13 000 лв.

13 000 лв.

13 000 лв.

3. Частни дарения

3. Комуникационна и рекламна кампания

5000 лв.

6018 лв.

6018 лв.

 

планирани

за 2015 г.

 

Реализи-рани до

17.09.2015г

 

Реализира-ни  до

30.11.2015г

4. Командировки в страната и чужбина

6 000 лв.

500 лв.

500 лв.

 

145 000 лв.

 

148 864 лв.

162 864 лв.

  5. Фонд „Местни инициативи“

„Лицата на Русе“

204 285 лв.  

215 671 лв.

229 671 лв.

Общо приходи

260 562 лв.

264 426 лв.

278 426 лв.

Общо разходи

260 562 лв.

264 426 лв.

278 426

лв.