Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 60 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за управление и развитие на „Общински пазари“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

Б И З Н Е С   П Р О Г Р А М А

за управление и развитие на „Общински пазари” ЕООД

за периода  2024 ÷ 2026 г.

на  КУНЧО СЛАВОВ КУНЧЕВ – УПРАВИТЕЛ

 1. Въведение.

„Общински пазари”  е общинско предприятие (звено) до 12.03.1999 г. С Решение № 716/12.03.1999 г. ОП „ Общински пазари” е преобразувано в търговско дружество „Общински пазари” ЕООД и е регистрирано с основен капитал 19 440 лв. Дружеството управлява и стопанисва 15 търговски обекта на територията на гр. Русе, както следва:

 • Централен общински пазар;
 • Покрит пазар;
 • Пазар  „Сан Стефано“;
 • Пазар „Здравец изток“;
 • Пазар „Рибката“;
 • Пазар „Олимп“;
 • Пазар „Иван Вазов“;
 • Пазар „Македония“;
 • Пазар „Лилия“;
 • Пазар „Чародейка“;
 • Пазар „Стрешер“;
 • Пазар „Мартен“;
 • Пазар „Обръщалото“;
 • Пазар за вещи втора употреба;
 • Обществена тоалетна.

На разположение са 15 служителя, както следва: гл. счетоводител, технически секретар, касиер, фактурист, двама счетоводители, четирима инкасатори наеми и трима работника поддръжка и трима работника-тоалетна.

 1. Анализ на състоянието на „Общински пазари“ ЕООД към 30.09.2023г.
Собствен капитал10 494 х. лв.
Дълготрайни активи4 202 х. лв.
Приходи общо1 183 х. лв.
 Счетоводна печалба90 х. лв.
 Задължения : в т.ч. задължения до 1 год.            задължения над 1 год.3 803 х. лв. 125 х. лв. 3 678 х. лв. Заради плувния комплекс
 Коефициент на рентабилност на приходите7,60
 Коефициент на обща ликвидност51,54
 Коефициент на бърза ликвидност51,52
 Средно – списъчен състав15 човека

От горните показатели могат да се направят следните изводи:

 1. на всеки 100 лева нетни приходи Дружеството реализира винаги около 8 лв. счетоводна печалба;
 2. ниско ниво на задълженията, като основна част от тях са текущи;
 3. коефициентите на обща и бърза ликвидност  между 51,00 и 52,00 са критерии са високи заради паричната наличност и авансовите плащания по плувния комплекс;
 4. личният състав е в оптимални граници и средната работна заплата е нормална и съразмерна със заплатите на останалите общински търговски дружества.
 1. Условие за работа и тенденции за развитие:

„Общински пазари” ЕООД  развива дейност в среда, наситена с множество търговски обекти на силни чуждестранни или родни инвеститори и търговски гиганти, разполагащи с огромен ресурс, които търсят пазарна ниша конкурирайки се с всички останали участници и с търговските обекти на Дружеството. През последните няколко години се увеличи броят на пазарите в града и така се обхванаха повече клиенти в различните му квартали. При това разширение на стопанисваните пазари все повече клиенти вече намират по пазарите продукция на регионални производители на хранителни стоки. Тези, които имат собствено производство и желаят да предлагат произведенията си, вече имат повече възможности и избор на повече места в града. Пренаситеното предлагане на търговски обекти допринася за изпитване на известни трудности за намиране на наематели, както и води до невъзможност за увеличаване на приходите от даден пазар. Именно тук помага промяната във визията, функционалността му или по-пълното оползотворяване на площите на даден пазар.

През изминалата година Общински пазари стартира изграждане на градски плувен комплекс в Парка на младежта. Инвестицията е съвместно с Община Русе и Фонда за градско развитие. След завършване на строителната работа, Дружеството ще започне да стопанисва плувния комплекс на търговски принцип. Финансирането е осигурено от Фонда за градско развитие, заем от банка ДСК и самоучастие на Община Русе. Понастоящем и Общински пазари прави разходи за осъществяване на строителната дейност по проектна, разрешителна документация и разходи за такси и невключени в проекта дейности.

 Цялостния стрес в търговията, производството и потреблението, заради повишаващите се цени през последните две оказаха сериозно въздействие както върху работата на повечето търговци, така и на наемателите по пазарите в града. Това затруднява дейността и влияе на условията, при които „Общински пазари“ ЕООД работи.

 1. Основни цели и инструменти за постигане и поддържане на високо ниво на печалба:
 1. Приходи

     Една от най-сериозните задачи пред Дружеството през бъдещия тригодишен период е запазване и увеличение на приходите от основната дейност. Това ще доведе до един висок и стабилен доход за Община Русе и ще обезпечи инвестиционната програма на Дружеството. Всичко, което трябва да се направи, е да се преодолее отрицателното въздействие на конкуренцията, в която работят наемателите по пазарите. Предвиждат се следните мерки за реализация на задачата:

 • Продължаване подобряването на условията в търговските обекти. Непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на базата и инфраструктурата на пазарите, където развиват дейност наемателите и пазаруват техните клиенти, за да устоява Дружеството на конкуренцията спрямо другите търговски обекти в Русе. Въвеждане на съвременно осветление, поддръжка на фасади и алеи, с цел увеличение привлекателността на пазарите;
 • Запазване и когато условията позволяват увеличаване на нивото на наемите на търговски обекти, чийто договори изтичат през периода, отдаване на свободните обекти чрез явни търгове, като най-добър начин за намиране на баланса между търсене и предлагане. Засилване на конкуренцията при отдаване на търговски обекти чрез широко предварително разгласяване в медии и интернет;
 • Своевременно събиране на вземанията:
 • упражняване на постоянен контрол за недопускане увеличение на текущите задължения на наемателите;
 • постоянство в действията по събиране на натрупаните вземания от некоректни наематели по извънсъдебен и съдебен път;
 • недопускане до участие в търгове за наемане на площи на доказали се некоректни към дружеството търговци;
 • Създаване на условия за целогодишно наемане на търговски обекти по пазарите, където има осигурен достъп до електричество, вода и складова зона, за по-добро съхранение и предлагане на продукцията. Изграждане на пазари на съвсем нови места в града, където не са съществували до момента, оптимизиране на търговските площи с нови схеми на разположение, увеличаване броя на отдаваните обекти и разширение на покритите търговски площи чрез поетапна реконструкция и модернизация, с цел увеличаване на приходите и създаване на условия все по-благоприятни за среща на производители и търговци с потребители на стоки, плодове и зеленчуци;
 • Запазване добро ниво на охранителната система, пожарната безопасност, хигиената и поддръжката на материалната база, като основни инструменти за запазване на инфраструктурата и задържане на настоящите и привличане на потенциални нови наематели в стопанисваните от Дружеството обекти;
 • Въвеждане на денонощно видео-наблюдение на пазарите, където още не е изградено.
 • Разходи.

         Дружеството ще се стреми да запази нивото на разходи от предходни периоди, като финансови средства са необходими за поддръжка на материалната база и свързаните разходи по изпълнение на инвестиционната програма. Това е трудна задача, тъй като постоянно растат цените на енергията, материалите и необходимите консумативи, а доходите и осигуровките на труда се актуализират всяка година.

Основни подходи за намаляване на разходите ще бъдат:

 • ограничаване разходите за ел. енергия чрез системно поддържане на ел. таблата и електромерите в изправно състояние, с цел намаляване на загубите и по-точно отчитане, въвеждане на енергоспестяващи осветителни тела и съвременна автоматика при външното осветление на пазарите, недопускане на случаи на кражби и недобросъвестно потребление на ток;
 • ограничаване на разходите за вода чрез поддръжка и профилактика на всички водопроводни мрежи за избягване на течове и ограничаване разхода на вода при чешмите за общо ползване по пазарите;
 • използване конкурентното начало при избор на фирмите за външни услуги.
 1. Основни прогнозни финансови показатели за периода 2024 ÷ 2026г.

                                                               в  х. лв.

Показатели2024 г.2025 г.2026 г.
Приходи общи125013801400
Счетоводна печалба85100100
Приходи за общинския бюджет, в т.ч.: от дивидент /70% от нетната печалба/ от такса площ220   0 220225   0 225225   0 225
Разходи за инвестиции240250300

Забележка:

 1. Прогнозните финансови резултати са разчетени при продължаващо управление на всички стопанисвани в момента пазари.
 2. Финансовият резултат и отчисленията за общинския бюджет са при действащите такси по чл. 20 от Наредба 16 на Общински съвет – Русе.
 3. Размерът на таксите и процентът отчислен дивидент се определят ежегодно с решение на Общински съвет.
 1. Инвестиционна програма за периода 2024 г. ÷ 2026 г.

През последните 10 години, е направена модернизация на пазарите „Иван Вазов“, Покрит пазар“, „Лилия“, „Стрешер“, „Олимп“, „Чародейка“, „Здравец изток“ „Македония“. Съборени бяха всички стари сгради на Централен Общински пазар и там сега има изградени нови. Съвсем на нови места се появиха пазари в кв. Здравец изток, гр. Мартен и пазар за вещи втора употреба. Очевидно е, че интересът е много голям към новите обекти и именно това запазва възможността тези пазари да съществуват и днес. Именно за това „Общински пазари“ ЕООД трябва продължи да осъществява в бъдеще и други подобни проекти, за да може да привлича още наематели, да предлага повече възможности на настоящите си клиенти и да поддържа жив интереса на купувачите към пазарите в града. Дейността на Дружеството може да бъде допълвана и от други дейности, които за Община Русе са важни, но не винаги възможни или печеливши. Именно там търговското дружество, въоръжено с по-голямата свобода на действие и гъвкавост, може да ги превърне в успешни и с положителен финансов резултат. Пример за това е „Ледената пързалка“, която търпеше огромна загуба през 2018 и 2019, на втората година от стопанисването и от „Общински пазари“ ЕООД, се превърна в печеливша и вече 4 години успешно задоволява потребностите на жителите на града за развлечения. Това е приложимо и за други дейности, където е необходимо Община Русе да развие търговска дейност. Това много добре личи и се получава вече две години и с Пролетния панаир, където Дружеството развива богата програма с концерти и различни допълнителни удобства и атракции, за да може наред с положителния резултат от това събитие да даде на русенци емоционални моменти.

Заедно с непрекъснатата и обичайна поддръжка и облагородяване на стопанисваните пазари през периода 2024 – 2026 год. Трябва да се следват и следните цели:

 1. През 2024 г. се предвижда следното:
 • Проучване възможността и осъществяване в същата година да бъде изграден на нов пазар или концентрирани търговски обекти за сувенири или бързооборотни стоки на места, където не съществуват такива обекти и има туристопоток и концентрация на туристически групи. Необходимо е да се проучат възможните места за това до туристическите обекти в града или места удобни за ползване и близо до обичайно използваната от туристическите групи транспортна инфраструктура. Такива зона е избрана на пл. Европа, около Дунав мост;
 1. През 2025 г.  се предвижда следното:
 • Изграждане на нов пазар в кв. „Чародейка Север“, в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов“ и ул. „Зорница“;
 • През 2026 г.  се предвижда следното:
 • Изграждане на нови навесни конструкции над 14 търговски маси на пазар „Иван Вазов“ и 8 на пазар „Лилия“;
 • Нов пазар и павилиони в кв. „Дружба-3“.

Целта на тези проекти е отново да се премахват остарелите обекти, като се подменят с нови, по-красиви и функционални, с по-добро оползотворяване на площта и съвсем други възможности. Това напълно естествено ще осигури поддържане и увеличаване на приходите от дейността. Предложенията за нови пазари цели разширение на местата, където Дружеството може да предлага на своите наематели да предлагат своята продукция и се предвижда обновяване на материалната база на стопанисваните пазари. Това ще е адекватен отговор на потребителските нужди и естетическите нагласи на гражданите на гр. Русе, ще доведе до поддържане на интереса от страна на търговци и клиенти към пазарите в града, както и намаляване разходите за поддръжка, които отделя Дружеството. Така „Общински пазари“ ЕООД ще даде рамо на малкия и среден бизнес в региона, също и на производителите, които са избрали да достигнат до своите клиенти чрез пазарите в града.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)