Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 600 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета за 57-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през 2017 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев) 

 
Приложение  1


57. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТВИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2017
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
vПЕРИОД: 10 – 26март  
      
vБРОЙ СЪБИТИЯ – 41 
 
vБРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Около 600 участника от 10 страни:
Великобритания, Германия, Франция, Чехия,
Литва, Италия, Словения, Русия, Австрия, САЩ
 
vОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ:
 
Оркестри и ансамбли:
§ Ансамбъл „Московски солисти“ | Ю. Башмет
§ Чикагска Джаз Филхармония | О. Дейвис
§ Софийска филхармония | Л. Куокман
§ Фестивален оркестър | Е. Табаков
§ Струнен ансамбъл ”The 12 Ensemble”
§ Саксофонен квартет Signum
§ Clarinet Factory
§ Ансамъбл “Gli Accordati” | Д. Йосифов
§ Марко Бизли Ансамбъл
§ Държавна опера Русе
§ Вокален ансамбъл Gli Accordati | Д. Йосифов
§ Струнен квартет Фрош
§ Хор „Проф. В. Арнаудов“
§ Хор „Дунавски звуци“
§ Детско-девически хор „Дунавски вълни“
§ Струнен квартет „Фрош“
 
Солисти:
§ Матиас Гьрне, баритон
§ Минчо Минчев, цигулка
§ Светлин Русев, цигулка
§ Николай Минчев, цигулка
§ Андрей Проскробко, цигулка
§ Алексей Найдьонов, виолончело
§ Александър Сомов, виолончело
§ Иво Александров, виолончело
§ Георгита Бояджиева, виолончело
§ Росен Идеалов, кларинет
§ Клавирно дуо Генова – Димитров
§ Евгени Божанов, пиано
§ Мария Принц, пиано
§ Мариета Петкова, пиано
§ Готлиб Валиш, пиано
§ Мартинас Левицкис, акордеон
§ Георги Димитров, диригент
§ Найден Тодоров, диригент
 
vПРЕМИЕРИ
„Кавалерът на розата“ – опера от Р. Щраус
А. Хинастера – Струнен квартет №2
Д. Йосифов –..Van” (световна премиера)
Е. Табаков – „Посвещение“ и „Хоро“ (световни премиери)
 
vПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА:
§ Образователна серия за деца
ММД Джуниър: 14 концерта за деца и младежи
§ Международна музикална академия
“Проф. Саша Попов” –  75 участници
  • Пиано: Евгени Божанов
  • Цигулка: Минчо Минчев
  • Камерна музика: Квартет „Сигнум“
  • Акордеон: Мартинас Левицкис 
  • Оперно пеене: Дарина Такова
§ Изложби и други събития:
  • Не/познати – изложба от ЗФ на ОББ
  • Изложба конкурс Меломания
  • Фотоизложба на Евгени Станимиров
  • Метрополитън опера
на живо от Ню Йорк: „Травиата“ от Верди със Соня Йончева
  • Рисунки върху стъкло (уркшоп)
 
vПАРТНЬОРИ:
§ Министерство на културата
§ Фондация „Америка за България“
§ Министерство на културата на Чехия 
§ Италиански културен институт – София
§ Гьоте институт – София
§ Чешки център – София
§ НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе
§ ОП „Русе Арт“
§ Държавна опера – Русе
§ Регионален исторически музей – Русе,
§ Русенска художествена галерия
§ БНТ/РТВЦ Русе (излъчени 5 концерта от програмата на фестивала по БНТ)
§ БНР(8 директни излъчвания от програмата на фестивала, в т.ч. откриване и закриване; Документален запис на 25 концертни програми; над 20 репортажа от програмата на фестивала)
§   В-к Култура, печатни и електронни медии от Русе и страната.
 
vСПОНСОРИ И ДАРИТЕЛИ:
Генерален спонсор
ОББ АД
Основни спонсори
Инвестбанк АД, Мобилтел ЕАД, Дунавтурс АД
Винпром, Общински пазари
Хотели: Дунав плаза, Рига, Бистра и Галина
Дарители:
Дунарит АД, ВиК, БТБ – България
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ        
 
 
 
ПРИХОДИ:                                                          

 
ИЗТОЧНИЦИ
План
2017
Отчет
2017
1.      ОБЩИНА РУСЕ
170000
170000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:
185940
187604
2.1. Министерство на културата (трансфер)   
40000
40000
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:
145940
147604
Приходи от билети и такси
30000
38650
Приходи от спонсорство и реклама
55000
57000
Проекти и дарения от страната и чужбина
55000
   51954
Преходен остатък от 2016 г.
5940
 
                                                   ОБЩО:
355940
357604
 
РАЗХОДИ:

 
ДЕЙНОСТИ
План
2017
Отчет 2017
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА
306200
303783
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:
49740
53612
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал
 9000
8708
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 
12000
9528
2.3. Хотелско настаняване
4040
16056
2.4. Трансфер на участници Летище Букурещ – Русе – Летище Букурещ
1900
1900
2.5. Акордиране, наем муз. инструменти, преводачи
7000
4080
2.6. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, командировки, авторски права, пресконференции, цветя, изложби, вноска БФА и др. техн. и адм. разходи 
 
 
 15800
 
 
13340
Общо разходи:
355940
357395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                                                                                                                             Приложение 3
   
    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МФ «ММД» ПРЕЗ 2017 г.
 
С Решение №408 на ОбС – Русе, прието с Протокол №16/15.12.2016 за провеждането на             57. МФ “Мартенски музикални дни” през 2017 г. и съгласно Решение №436, Протокол №18/31.01.2017 г. за бюджета на Община Русе през 2017 г. е утвърдена обща рамка на бюджета в размер на 355 940 лв., в т.ч. общински приходи от 170 000 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ
При уточнен план на приходите от 355 940 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 357 604 лв. и включва100% изпълнение на общинските приходи и преизпълнение на приходите от външни източници с 1 664 лв.
                                                                                                                                                                            Таблица 1
Източници
Уточнен план
Отчет
% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             
355940
357604
 
1. Общински бюджет
170000
170000
         47,5%
2. Приходи от Министерство на културата, от билети, проекти, дарения, спонсорство и реклама
185940
   187604
52,5%
               
Таблица 2
Други приходи
Уточнен план
Отчет
Министерство на културата (трансфер)
40000
40000
Приходи от други източници:
145940
147604
От билети                                                           
  30000
38650
От спонсорство и реклама
55000
57000
От проекти и дарения
55000
51954
Преходен остатък от 2016 г.
5940
 
 
 В изпълнението на приходната част е постигнат дял на приходите от други източници, надхвърлящ 50% от общата рамка на бюджета. Посоченият в Таблица 2 преходен остатък от 2016 година е формиран също от реализирани постъпления по проекти и дарения.
Наличното преизпълнение на приходите се дължи основно на набраните средства от спонсорство и реклама и преди всичко на значителното преизпълнение на приходите от продажба  на билети. Ръст от 21% спрямо отчета за 2016 година бележат и набраните средства от проекти и дарения.
Резултатът се дължи преди всичко на отличната по своето качество концертна програма, на значителното финансово участие на Фондация „Америка за България“, Гьоте институт, Италианския културен институт, Дунарит АД, както и на финансовия принос, който регистрират останалите дарители на фестивала.
Общата картина на приходната част на бюджета потвърждава като цяло очерталата се през последните годиниустойчива тенденция за високо изпълнение на собствените средства, както и устойчиво развитие на партньорската мрежа на общината в подготовката и провеждането на фестивала.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ
Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като завишението на разходите спрямо планираното е изцяло за сметка на приходите от осигурени собствени средства.
Наличното увеличениена организационно-техническите разходи с 3 872 лв. спрямо планираното (Таблици 3 и 4) е минимално и се дължи основно на прехвърлени в хода на изпълнението на бюджета разходи за хотелско настаняване от Позиция 1 в Позиция 2 на настоящия отчет                (Таблица 3). Завишението на разходите по Позиция 2 се компенсира, както от намаления обем на изразходваните средства за програмни разходи, така и от преизпълнението на приходите от външни източници.
Анализът на данните от Таблица 4 показва и изключително икономично и контролирано разходване на средствата, касаещи разходите за технически персонал, реклама, акордиране, преводачески услуги и други организационни разходи, където са постигнати икономии в общ размер от 8 144 лв.
Таблица 3
 
 
Разходи
 
Уточнен план
 
Отчет
Общо разходи в т.ч.
355940
357395
1. Програмни разходи, в т.ч. разходи за хонорари и самолетни билети
306200
303783
2. Организационно-технически разходи
49740
53612
 
Табл.4
Организационно-технически разходи
Уточнен план
Отчет
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:
49740
53612
1. Настаняване
4040
16056
2. Трансфер на участници Летище Букурещ – Русе – Летище Букурещ
1900
1900
3. Сценичен, технически и обслужващ персонал
9000
8708
4. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна реклама
12000
9528
5. Акордиране, наем муз. инструменти, преводачески услуги
7000
4080
6. Други организационни, в т.ч. пресконференции, авторско право, социално-осигурителни вноски, такси, цветя, командировки и др.
    
15800
 
13340
 
Съществен за настоящия анализ е и фактът, че значителна част от преките разходи по бюджета, възлизаща на около 14% от общо извършените разходи, са реализирани в полза на местната общност и осигуряват преки икономически ползи за града.
 
Изводи по изпълнението на бюджет за 57. МФ „ММД” 2017 год.  
Ø Балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираното;
Ø Високо изпълнение на собствените приходи с дял от 52.5% спрямо общата рамка;
Ø Икономично бюджетиране; 
Ø Добър икономически и социален ефект в полза на местната общност;