Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 600 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71, чл.72, чл.73 ал.1 и чл. 77 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1, чл.50 ал.1 и чл.51, ал. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем по Закона за физическото възпитание и спорта, както следва:
1. Обекти намиращи се в гр. Русе СК ”Ялта” с идентификатори 63427.2.4790.1.1 с площ 119,70 кв.м., 63427.2.4790.1.2 с площ 62,10 кв.м, 63427.2.4790.1.3 с площ 112,50 кв.м, 63427.2.4790.1.4 с площ 87,30 кв.м като възстановителен център обслужващ спорта – АОС № 6205/31.03.2010г.
2. Обект намиращ се в СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.17 с площ 207,00 кв.м., като тежкоатлетическа зала – АОС № 6205/31.03.2010г.
3. Обект намиращ се в гр. Русе СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.22 с площ 347,00кв.м., като фитнес зала – АОС № 6205/31.03.2010г.
4. Обект намиращ се в гр. Русе СК ”Дунав” с идентификатор 63427.7.754.10.20 с площ 31,00 кв.м., като лекарски кабинет обслужващ спорта – АОС № 6711/26.06.2012г.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)