Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 600

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 600
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.62, ал.1 от ЗЕ и чл.37, ал.1, т.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за трафопост със застроена площ 17,66 кв.м. и сервитутно право 22,55 кв.м. в кв.421, ситуиран на ъгъла на улици „Костур”, „Вардар” и „Разлог” в гр.Русе върху ПИ 63427.2.4758, на „Е.ОН.България Мрежи”АД, при цена 7 990,00 лева, без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „Е.ОН.България Мрежи”АД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.