Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 601 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:
1. Одобрява документа „Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.“.
2. Дава съгласие да бъде изготвен „Актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)