Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 601 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе и Протокол №20/16.08.2021 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от първи етаж с площ 500 кв.м. от сграда с идентификатор 63427.8.1152.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, цялата със застроена площ от 1006 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор  63427.8.1152 по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, ул. „Потсдам“ №1 (бивш Хлебозавод), предмет на АЧОС №7438/12.05.2015 г., вписан под №166, том 15, н.д. 2969, ДВР 5796, вх. рег. №5856/15.05.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на Сдружение „Български Червен Кръст“, за срок от 6 (шест) години, от 01.01.2022 г. до 31.12.2027 г.

2.Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от първи етаж с площ 500 кв.м. от сграда с идентификатор 63427.8.1152.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, цялата със застроена площ от 1006 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор  63427.8.1152 по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, ул. „Потсдам“ №1 (бивш Хлебозавод), предмет на АЧОС №7438/12.05.2015 г., вписан под №166, том 15, н.д. 2969, ДВР 5796, вх. рег. №5856/15.05.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Сдружение „Български Червен Кръст“, ЕИК: 000703415, за нуждите на Областния съвет на Български Червен Кръст – Русе, за срок от 6 (шест) години, от 01.01.2022 г. до 31.12.2027 г., която част да се използва от сдружението като склад и раздавателен пункт.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)