Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 601 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, Глава V, Раздел II, чл.61, ал.1 и ал.2, т.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет, Раздел I, чл.2, ал.1, т.32 от Наредба №2 на Общински съвет, Общинският съвет реши:

Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот частна общинска собственост, за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци, намиращ се в местността „Под Ормана”, ПИ с идентификатор 63427.92.6, АЧОС № 5678/18.02.2009 г., площ 22,00 дка, както следва:
1. Минимална конкурсна цена – не по-ниска от началната годишна наемна цена – 1 376,76 лв. без ДДС (за 1 година);
2. Минимален размер на инвестициите – 200 000 лв. (двеста хиляди лева);
3. Цена за оползотворяване на 1 тон строителни отпадъци – не по-висока от 8 лв./тон за целия срок на договора;
4. Срок за реализация на инвестиционното предложение – до 6 месеца след сключването на договора за наем с Община Русе.
5. Част генплан, с обхват и съдържание съответстващи на глава 18 от Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Генпланът да осигурява изпълнение на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към чл.17 от Наредба за управление
на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и количествено-стойностна сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)