Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 601

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 601
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал. 4, т. 4 от ЗОС; чл. 62, ал. 1 от ЗЕ; чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост; протокол № 104/17.06.2009 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС08/3/13.02.2009 г. до Кмета на Община Русе от „Е.ОН.България Мрежи” АД, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на право на строеж за трафопост тип БКТП със застроена площ 17,66 кв.м. и право на сервитут от 59,88 кв.м. в кв. 343, върху ПИ с идентификатор 63427.1.149 по кадастралната карта на гр. Русе на „Е.ОН.България Мрежи” АД при цена 21 590 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и да са за сметка на „Е.ОН.България Мрежи” АД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на право на строеж.