Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 602 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 и чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №20/16.08.2021 г. на КОС, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление върху недвижими имоти – общинска собственост, а именно:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5669.1.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с площ от 252 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 10,48% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, етаж 2, предмет на АПОС №10270/13.08.2021 г., вписан под №182, том 27, Н.Д.5683, ДВР 9711, вх. рег. №9845/17.08.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.464.1.27 по КККР на гр. Русе, с площ от 325,65 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите две избени помещения с площи от 23,52 кв м. и от 22,20 кв.м., и 16,90% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ №24-А, етаж 1, предмет на АЧОС №9279 от 19.07.2019 г., вписан под №117, том 25, н.д.5165, ДВР 9825, вх. рег. №10060/02.08.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

3. Част с площ 73,79 кв.м., представляваща три помещения, коридор и санитарен възел от първи етаж на сграда с идентификатор 63427.5.482.1 по КККР на гр. Русе, цялата със застроена площ от 106 кв.м., с предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи: 2, с адрес гр. Русе, ул. „Вискяр планина“ №6-6А, предмет на АЧОС №8775 от 07.01.2019 г., вписан под №65, том 1, н.д.65, ДВР 222, вх. рег. №222/11.01.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

4. Част с площ 105 кв.м., представляваща четири броя канцеларии от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.268.1.5 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 204,08 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с адрес гр. Русе, ул. „Котовск“ №2, ет. 2, предмет на  АЧОС №7474 от 06.08.2015 г., вписан под №153, том 27, н.д.5396, ДВР 10377, вх. рег. №10544/12.08.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.163.2.129 по КККР на гр. Русе, с площ от 85,97 кв.м., с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №4, вход 1, етаж 0, предмет на АЧОС №10268 от 11.08.2021 г., вписан под №173, том 27, Н.Д.5674, ДВР 9694, вх. рег. №9794/16.08.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе – териториална структура към Агенция за социално подпомагане, за срок от 10 (десет) години, които имоти да се използват от дирекцията за осъществяване на административната й дейност.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)