Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 602 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник се приема на основание на чл. 2, ал. 1, чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

Чл. 2. (1) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.
(2) В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява само на Конституцията на Република България и действащото в страната законодателство, като се ръководи от личната си съвест и морал.

Чл. 3. (1) Дейността на обществения посредник е публична.
(2) Общественият посредник осъществява своята дейност, като прави предложения и препоръки до органите на местното самоуправление, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.
(3) Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване качеството и достъпността на административните услуги, предоставяни от общината, и повишаване на правната култура на гражданите.
(4) Органите на местното самоуправление и администрация оказват съдействие на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.

II. ПРИНЦИПИ

Чл. 4. (1) В своята дейност общественият посредник се ръководи от принципите за законност, независимост, обективност, безпристрастност, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност.
(2) Общественият посредник:
1. Осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия или религиозни вярвания;
2. Проявява обективност към случая, като изслушва страните и им предоставя възможност за преразглеждане на позициите им и сключване на споразумение.

III. ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 5. (1) За обществен посредник, действащ на територията на Община Русе, може да бъде избран всеки пълнолетен, неосъждан български гражданин, който има завършено висше образование – минимална степен магистър, пет години трудов или осигурителен стаж и е с постоянен адрес на територията на Община Русе.
(2) Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:
1. длъжност в държавната или общинска администрация;
2. длъжност по управление в търговско дружество (Управител, член на колективен управителен или контролен орган);
3. членство в местните и национални ръководни органи на политическа организация;
4. статут на общински съветник или народен представител.
(3) В едномесечен срок от избора на Общинския съвет лице, за което при избирането му за обществен посредник е налице някое от обстоятелствата по ал. 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност, съответно от членство и уведомява писмено за това Председателя на Общинския съвет.

Чл. 6. (1) Общественият посредник на територията на Община Русе се избира с решение на Общинския съвет – гр. Русе, след провеждане на конкурс с кандидатите от специално създадена за целта комисия.
(2) Конкурсът се обявява публично чрез електронните и местни печатни медии най-малко един месец преди провеждането му.
(3) За участие в конкурса кандидатите представят:
1. заявление;
2. автобиография;
3. свидетелство за съдимост;
4. диплома за висше образование (нотариално заверено копие);
5. копие от трудовата (осигурителна) книжка/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ трудовия или осигурителен стаж;
6. декларация за липсва на обстоятелства, свързани с несъвместимостта по чл. 5, ал. 2 от този Правилник;
7. документ, удостоверяващ психичното здраве на кандидата;
8. концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни страници.

Чл. 7. (1) В 30-дневен срок от публикуване на обявата кандидатите се явяват на събеседване пред комисия, избрана с решение на Общинския съвет.
(2) Събеседването с кандидата за обществен посредник има за цел да провери и оцени познанията му в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. Заседанията на комисията са публични.
(3) След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата на явилите се на интервю кандидати, комисията извършва класиране и мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите за приемане от Общинския съвет.

Чл. 8. (1) Общинският съвет – гр. Русе, избира обществения посредник с явно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
(2) Ако никой от предложените кандидати не бъде избран, в едномесечен срок се провежда избор след нова процедура по подбор на кандидати за обществен посредник.
(3) Пълномощията на избрания обществен посредник възникват по силата на решението за избор на Общинския съвет. Общественият посредник встъпва в длъжност след подписване на акт по встъпване и полагане на клетва пред Общинския съвет на същото заседание, на което е избран.
(4) Клетвата е със следното съдържание: „Заклевам се да спазвам Конституцията и законите на Република България и с всички свои действия да защитавам обективно и безпристрастно правата и свободите на гражданите на община Русе“.
(5) Правоотношението възниква от влизането на решението на Общинския съвет в сила.
(6) В тридневен срок от влизането на решението на Общинския съвет в сила общественият посредник сключва договор с Кмета на Община Русе;
(7) По предложение на обществения посредник Кметът на общината може да назначи един сътрудник.

Чл. 9. Общественият посредник се избира за срок от 4 години, като не се допуска действието му за повече от два последователни мандата.

Чл. 10. (1) Общественият посредник се освобождава от длъжност при:
1. подаване на оставка пред Общинския съвет – Русе;
2. изтичане на срока, за който е избран;
3. установяване на несъвместимост по чл. 5, ал. 2 от този Правилник;
4. трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от три месеца;
5. системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца;
6. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
7. смърт.
(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник по ал. 1, т. 3, 4, 5 се приема от Общинския съвет с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници по искане на най-малко една пета от тях. Основанията по ал. 1, т. 1, 6 и 7 се обявяват от Председателя на Общинския съвет на редовно заседание.
(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник Общинският съвет в същото заседание взема решение за откриване на процедура по избор на обществен посредник.
(4) Изборът на нов обществен посредник се провежда не по-късно от два месеца преди изтичането на срока, за който е избран действащият обществен посредник.
(5) Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.

IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 11. (1) Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически и юридически лица във връзка с действията на Общинския съвет, Кмета на община Русе, кметовете на кметства и общинската администрация.
(2) По изрично искане на субекти, претендиращи, че са с нарушени права жалби и сигнали могат да подават синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза.
(3) Посочените лица и организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:
1. нарушаване на изискванията за законосъобразност на административните актове и действия на местните органи;
2. неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
3. предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
4. прояви на некомпетентност, недобросъвестност, бавност и незачитане достойнството на гражданите или други прояви на нарушаване на основните принципи в дейността на администрацията.

Чл. 12. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:
1. вътрешна служебни отношения на органите на местна власт;
2. приватизацията и дейността на общинските търговски дружества;
3. въпроси от личния живот на гражданите;
4. висящи съдебни процедури.

Чл. 13. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.

Чл. 14. (1) Общественият посредник е длъжен да уведоми в двуседмичен срок от получаване на жалбата от лицата какви мерки ще предприеме по случая.
(2) В случай на отказ, в срока по предходната алинея, общественият посредник е длъжен да изложи основанията за отказа и да препоръча други средства за постигане на желания резултат. Мълчалив отказ не се допуска.
(3) За изясняване на фактическата обстановка общественият посредник събира допълнителни данн в рамките на своите правомощия.
(4) Постъпилите жалби и сигнали се завеждат в регистър.
(5) При приключване на производството общественият посредник е длъжен да уведоми жалбоподателя.
Чл. 15. (1) Производството пред обществения посредник е безплатно.
(2) Общественият посредник осъществява контактите си с гражданите във време и място, определени и публично обявени от него.

Чл. 16. За изпълнение на правомощията си обществения посредник:
1. извършва проверки по постъпилите жалби и сигнали, които се отнасят до отношенията граждани/организации на граждани, от една страна, и органи на местното самоуправление, кметовете и местната администрация, от друга;
2. посредничи между местните административни органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснати нарушения;
3. подава сигнали до органите на местното самоуправление и длъжностни лица, когато констатира, че не се създават условия за реализиране на законните права и интереси на гражданите;
4. отправя предложения и препоръки до органите на местното самоуправление и длъжностни лица за спазване на законността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването й, както и за отстраняване на причините за подобна практика;
5. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
6. действа по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита правата и свободите на гражданите;
7. има право да иска и получи навременна, точна и пълна информация от органите и техните администрации;
8. изразява публично мнение и становище, включително в средствата за масово осведомяване;
9. осъществява взаимодействие с националния омбудсман, други обществени посредници и други институции;
10. уведомява органите на МВР или на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер;
11. поддържа регистър на постъпили писмени жалби и сигнали и тяхното движение.

Чл. 17. Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, включително и за поставените пред него въпроси, подадени жалби и сигнали, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

Чл. 18. (1) При осъществяване на дейността си общественият посредник си сътрудничи с комисиите на Общинския съвет.
(2) Общественият посредник има право на достъп до всички актове на Кмета и Общинския съвет.

Чл. 19. (1) Органите на местно самоуправление, кметовете и местната администрация са длъжни да оказват съдействие на обществения посредник при установяване на нарушения на законосъобразността и правилността по сигналите и жалбите на гражданите и техните организации.
(2) Органите на местното самоуправление, кметовете и местната администрация и длъжностните лица предоставят на обществения посредник изискваните от него сведения, документи или актове в 7-дневен срок или в същия срок го уведомяват за причината поради, която не може да ги предоставят.
(3) Органите на местното самоуправление, кметовете и местната администрация и длъжностните лица, до които са отправени сигналите, предложенията и препоръките, са длъжни да ги разгледат в 30-дневен срок и да уведомят обществения посредник за приетите от тях мерки.
(4) При неизпълнение на задълженията по предходната алинея общественият посредник има право да уведоми писмено Кмета на Общината и да иска търсене на дисциплинарна отговорност от съответното длъжностно лице. Копие от писменото уведомление до Кмета се изпраща и до Общинския съвет.

Чл. 20. При осъществяване на дейността си общественият посредник може да се подпомага от един сътрудник.

V. ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

Чл. 21. Заинтересованите граждани, юридически лица и организации по чл. 11, ал. 1 и 2, сезират обществения посредник с жалба в случаите по чл. 11, ал. 3 от настоящия правилник.

Чл. 22. (1) В жалбата се посочват органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя, актът, решението, действието или бездействието, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и искането на жалбоподателя.
(2) Към жалбата се прилагат и писмените доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са били взети предвид при издаването на акта или са настъпили след издаването му. Жалбата съдържа данни за подателя, нарушителя и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Анонимни жалби не се приемат и не се разглеждат. Сигналите и жалбите, заедно с приложенията към тях се регистрират в нарочен за това регистър и се съхраняват от обществения посредник.

VI. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Дейността на обществения посредник на територията на Община Русе се финансира от бюджета на Общината.
(2) Общественият посредник получава възнаграждение в размер на 1,1 от средната брутна месечна заплата в общинска администрация, а за сътрудникът, ако бъде избран такъв, получава възнаграждение в размер на 80% от заплатата на посредника.
(3) Кметът на общината осигурява помещения и необходимото оборудване за дейността на обществения посредник най-късно до 30 дни от встъпването му в длъжност.
(4) Общественият посредник представя в нормативно установените срокове план-сметка на необходимите средства, която включва възнаграждения, средства за издръжка на офиса и други необходими и присъщи разходи. План-сметката се включва в проекта за бюджет на Община Русе и се утвърждава от Общинския съвет.

VII. ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24. (1) За постъпилите жалби и становищата си по тях на всеки три месеца общественият посредник изготвя и представя на Общинския съвет – Русе, и Кмета на Община Русе анализ.
(2) Анализът се предоставя и на средствата за масово осведомяване при спазване на законовите ограничения за защита на личните данни.

Чл. 25. Общественият посредник представя годишен отчет пред Общинския съвет за дейността си през предходната година не по-късно от 15 февруари на съответната календарна година.

Чл. 26. Годишният отчет на обществения посредник съдържа:
1. информация по постъпилите жалби и сигнали;
2. резултат от приключилите проверки по постъпили жалби и сигнали;
3. информация за разрешени случаи;
4. обща информация за подадените жалби, по които проверките не са приключили;
5. информация за случаите, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;
6. информация за направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;
7. данни за отправените предложения, препоръки и мерките, предприети във връзка с тях;
8. становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите;
9. предложения за подобряване на административните услуги, предоставяни от общината;
10. резюме.

Чл. 27. (1) Кметът на Община Русе внася становище по предложенията за подобряване на административните услуги, предоставяни от общината, направени в годишния отчет на обществения посредник.
(2) Общинският съвет – Русе приема годишния отчет на обществения посредник до 31. 03. на календарната година.

Чл. 28. Отчетът на обществения посредник, се предоставя на разположение на гражданите на Общината и се публикува на електронната страница на Община Русе.

Чл. 29. Общественият посредник носи отговорност пред Общинския съвет за:
1. неспазване на този правилник;
2. нарушаване правата и интересите на гражданите;
3. нарушаване изискванията за конфиденциалност;
4. прояви на незаинтересованост и необективност.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът влиза в сила в деня на приемането му от Общинския съвет Русе, с Решение № 602 по Протокол № 25 от 22.05.2013 г.
§ 2. Първият обществен посредник се избира с мандат от 2 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)