Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 603 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-28 от 30.05.2017 г., от г-н Петьо Петков Тодоров – управител на „Дрибак“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот №503.141 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово, като с плана за застрояване се определи жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) – до 10,00 м. Като с ПЗ се запази като елемент на плана, съществуваща масивна едноетажна постройка за сезонно ползване и обитаване, със застроена площ от 31,00 кв.м. и се изработи със задължителни линии на застрояване нова, свързано застрояване към съществуващата в имота постройка, на 4,00 м от страничните имотни граници и на 5,00 м. от полския път.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за новообразуван имот №503.141 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)