Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 603 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинския съвет – Русе реши:

            Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху имот – публична държавна собственост, предмет на Акт №6584/21.12.2018 г. за публична държавна собственост, представляващ:

Поземлен имот №196 по кадастралния план на с. Долно Абланово, с площ 6 196 кв.м., за който е образуван УПИ I в кв. 26 по регулационния план на с. Долно Абланово, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект комплекс,  заедно с изградените в него сгради:

1.Сграда №196.1 по кадастралния план на с. Долно Абланово с площ 349 кв.м., двуетажна, масивна, с предназначение: сграда за образование;

2.Сграда №196.2 по кадастралния план на с. Долно Абланово с площ 147 кв.м., едноетажна, масивна, с предназначение: сграда за образование;

3.Сграда №196.3 по кадастралния план на с. Долно Абланово с площ 81 кв.м., едноетажна, масивна, с предназначение: сграда за образование;

4.Сграда №196.4 по кадастралния план на с. Долно Абланово с площ 213 кв.м., едноетажна, масивна, с предназначение: сграда за образование;

5.Сграда №196.5 по кадастралния план на с. Долно Абланово с площ 197 кв.м., едноетажна, масивна, с предназначение: сграда за образование,

след обявяването им за частна държавна собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)