Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 603 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т. 1, раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се в центъра на с. Тетово, описан в АОС №4252 от 09.09.2004 год. за магазин, с площ от 3,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 15,00лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)