Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 603

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 603

Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т. 4 от ЗОС и чл. 40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, чл. 62 от Закон за енергетиката, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж на Е.ОН България Мрежи АД, за изграждане на трафопост със застроена площ от от 8.7 кв.м. и за сервитутно право – 28.60 кв.м., върху общински недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот № ХІІІ – за трафопост в кв. 105 по плана на град Мартен, Община – Русе, предмет на АОС № 5971 от 04.06.2009 г., вписан под № 20, т. 20, дв. вх. 8752 от 25.06.2009 г. на Агенция по вписванията на цена от 438.00 лева без включени данъци и такси. Дължимите данъците и такси са за сметка на Е.ОН България Мрежи АД.

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за учредяване възмездно право на строеж, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор.