Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 604

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 604
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.34, ал.l, т.2 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и наследниците на Такор Саркис Папазян – Анахит Такор и Степан Папазян, чрез продажба дела на Община Русе, представляващ 131/7655 идеални части от имот №080004 в землището на град Мартен, местност „Сръбчето”, представляващ земеделска земя с площ 7,655 дка, начин на трайно ползване – нива, шеста категория, при граници: имот №080003, имот №000115 и имот №000114 за сумата от 45,00 (четиридесет и пет) лева.
2. Наследниците на Такор Саркис Папазян – Анахит Такор и Степан Папазян следва да заплатят стойността на общинския дял в размер на 45,00 лв., както и дължимите данъци и такси, предвидени за сключване на сделката.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез продажба дела на Община Русе.