Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 605 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-31 от 07.06.2017 г., от г-н Димитър Росенов Радев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.152.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“. С ПУП – ПЗ да се определи вилна зона (Ов), каквото е и предвиждането на Общия устройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имота. Като с ПЗ се предвиди с ограничителни линии, свободно застрояване, на мин. 4,00 м. от страничните имотни граници и на мин. 6,00 м. от дъно имот.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.152.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)