Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 605 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №20/16.08.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваеми места по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терени, общинска собственост, представляващи:

            1.1.  Придаваема част от 3 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1123 – ул. „Къкрина“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ IX-614 в кв. 170 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, с прогнозна цена в размер на 103,00 лева (сто и три лева), без дължими данъци и такси.

            1.2.  Придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1141 – ул. „Колю Фичето“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ IX-614 в кв. 170 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, с прогнозна цена в размер на 448,00 лева (четиристотин четиридесет и осем лева), без дължими данъци и такси.

            2. Обявява придаваем терен от 3 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1123 – ул. „Къкрина“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ IX-614 в кв. 170 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, за частна общинска собственост.

            Обявява придаваем терен от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1141 – ул. „Колю Фичето“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ IX-614 в кв. 170 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, за частна общинска собственост.

            3. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:

            3.1. Придаваема част от 3 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1123 – ул. „Къкрина“, кв. „Средна кула“, град Русе, приобщена към УПИ IX-614 в кв. 170 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, на Теодор Вечеславов Манолов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 103,00 лева (сто и три лева) и дължимите данъци и такси.

            3.2. Придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1141 – ул. „Колю Фичето“, кв. „Средна кула“, град Русе, приобщена към УПИ IX-614 в кв. 170 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, на Теодор Вечеславов Манолов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 448,00 лева (четиристотин четиридесет и осем лева) и дължимите данъци и такси.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)