Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 606 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Средно училище за европейски езици /СУЕЕ/ „Свети Константин – Кирил Философ“, ЕИК по БУЛСТАТ 000522240 върху част от сграда – публична общинска собственост, с идентификатор 63427.1.94.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с предназначение: Сграда за образование, а именно „класна стая №38“, с площ от 49.59 кв.м., намираща се на етаж 3, в сградата разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.94 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул.“Алея Възраждане“ №58, предмет на Акт за публична общинска собственост  №7074/04.10.2013г., вписан под №55, том 37, н.д.7247, дв.вх. 14206, вх. №14487 от 10.10.2013 г. по описа на Службата по вписванията – Русе, за срок от 3 /три/ години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)