Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 606 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; чл.2, ал.3, във връзка с чл.45, ал.1 и ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Спортен модел-клуб ПРИСТА” част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Фердинанд”№3-А, ет.5, стаи № № 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с обща полезна площ от 108,70 кв.м, съгласно АОС № 6675/09.04.2012 год. и месечна наемна цена – 65,39 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)